Aktualności
  16
  styczeń

  Artykuł zawiera fragmenty wyroku WSA w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2016 r. (II SA/Bk 570/16) odnoszącego się do sposobu ustalenia stron w postępowaniu środowiskowym. Według tezy  wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji środowiskowej oceniany jest poprzez pryzmat określonych w przepisach prawa administracyjnego dopuszczalnych norm substancji i energii. W konsekwencji w oparciu o te same normy prawne oceniany jest też interes prawny podmiotów do materialnoprawnego uczestnictwa w postępowaniu środowiskowym. W konsekwencji nie może rodzić skutków prawnych w takim postępowaniu powoływanie się na negatywny wpływ takich substancji odorowych, co do których dotychczas nie ma obowiązujących przepisów ustalających dopuszczalne normy tych substancji. W uzasadnieniu szeroko oceniono sposób określania stron postepowania przez organy I i II instancji. Oceniono również znaczenie informacji przedstawianych przez inwestora w formie określenia na mapie ewidencyjnej granicy zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – ograniczających zasięg oddziaływania do terenu własnej działki.

  16
  styczeń

  W ocenie NIK podejmowane przez skontrolowane gminy działania na rzecz ograniczania niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych nie były skuteczne, co wynika z niewystarczającego tempa i skali przedsięwzięć podejmowanych przez te jednostki. Czynnikiem, który obniżał w części skontrolowanych jednostek efektywność wykorzystania zasobów przeznaczonych na przeciwdziałanie niskiej emisji było finansowanie ze środków publicznych projektów niezapewniających osiągnięcia znaczącego efektu w postaci ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, w tym głównie montażu instalacji solarnych, których stosowanie przynosi efekty niewspółmiernie niskie w stosunku do zaangażowanych środków. Na to mało efektywne działanie tylko w kontrolowanych gminach wydatkowano w latach 2013-2015 łącznie 3,1 mln. zł, z czego około 2,5 mln. zł w trzech gminach, w których wydatki na kolektory słoneczne stanowiły od 4 % do 36 % wszystkich środków przeznaczonych na przeciwdziałanie niskiej emisji. Przeznaczenie tych środków na inne działania, np. likwidację starego kotła na paliwo stałe (poprzez jego wymianę lub przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej) spowodowałoby wielokrotnie większe obniżenie emisji, a tym samym znacznie szybszą poprawę jakości powietrza. W zależności od sposobu likwidacji dotychczasowego źródła ciepła (nowoczesny kocioł węglowy, gazowy, elektryczny, olejowy lub przyłączenie nieruchomości do sieci) szacunkowa redukcja zanieczyszczeń wyniosłaby od 8,89 Mg/rok do 30,56 Mg/rok, przy 0,78 Mg dla kolektorów słonecznych (na podstawie
  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ograniczaniu-niskiej-emisji-z-kotlowni-przydomowych-i-gminnych-w-wojewodztwie-slaskim.html).


  NIK©

  16
  styczeń

  Po raz kolejny jednym z głównych tematów targów InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna będzie fotowoltaika. W dniach 11 - 12 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu spotkają się kluczowe osobowości z branży w celu przedstawienia i omówienia najważniejszych kwestii dotyczących obecnej sytuacji oraz rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

  O projekcie

  Portal wszystkooemisjach.pl udostępnia wiedzę o emisjach przemysłowych i związanych z nimi wymaganiach prawnych oraz o technikach ograniczania emisji i zarządzania emisjami. Publikacje prezentujemy w siedmiu głównych działach obejmujących zakresem następujące zagadnienia:

  Obliczenia emisji – zasady wyznaczania wskaźników emisji i metody obliczeniowe oraz charakterystykę emisji ze źródeł eksploatowanych powszechnie w zakładach przemysłowych

  Opłaty – praktyki stosowane przy naliczaniu opłat oraz orzecznictwo sądowe

  Emisja niezorganizowana – techniki obliczeniowe i sposoby identyfikacji źródeł rozproszonych

  Prawo – kompleksowy opis wymagań wobec emisji do powietrza i orzecznictwo sądowe

  Operaty ochrony powietrza – sposoby oceny oddziaływania emisji na jakość powietrza atmosferycznego oraz możliwości zastosowania modelowania w zarządzaniu środowiskowym

  Bilans LZO – zasady sporządzania bilansu dla instalacji objętych standardami emisyjnymi

  Frakcje pyłu – charakterystykę baz danych o składach frakcyjnych, wymagania prawne oraz metody obliczeniowe i pomiarowe emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5

  Bieżące tematy, poruszane w środowisku polskim oraz w Unii Europejskiej, przedstawiamy w dziale Aktualności.

  Mamy nadzieję, że przedstawione rozwiązania będą dla Państwa pomocne. Jeśli jednak interesujący Państwa temat nie został na portalu wystarczająco opisany, zapraszamy do skontaktowania się z nami.

  Artykuły prezentowane na portalu opisują ogólne zasady i najbardziej typowe przypadki ich stosowania, tak aby można je zastosować wobec różnych rodzajów instalacji. Uzupełnienie wiedzy dla konkretnych obiektów, opracowanie narzędzi bilansowania emisji i identyfikację wymagań prawnych umożliwia oferta szkoleń, opisana w dziale Szkolenia.

  Wszystkooemisjach.pl wyznacza standardy opracowań. Zobacz jak wnikliwie i szczegółowo opracowujemy dokumentacje – na przykładzie Programu ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu w zakładzie przemysłowym.

   

  Zakres tematyczny działów
  Obliczenia emisji
  Opłaty za emisję do powietrza
  Emisja niezorganizowana
  Wymagania prawne | Nieszczelności instalacji | US EPA 1995 metoda 1 | US EPA 1995 metoda 2 | US EPA 1995 metoda 3 | US EPA 1995 metoda 4 | US EPA 1995 obliczenia emisji | Program LDAR z wykorzystaniem kamery IR | Pomiary nieszczelności – metoda 21 | Ograniczanie emisji LZO z wykorzystaniem olejów | Emisja pyłu z hałd, transportu i przeładunku | Kalibracja modeli obliczeniowych emisji pyłu | Emisje z konserwacji maszyn i procesów nieobjętych standardami | Emisje z układów wentylacji ogólnej | Metody ograniczania emisji niezorganizowanej pyłów | Ograniczanie emisji niezorganizowanej z transportu | Orzeczenia NSA | Program ograniczenia emisji niezorganizowanej pyłu w zakładzie przemysłowym | Emisja pyłu z dróg nieutwardzonych | Pylenie drogi - jak ograniczyć? | Bariery wiatrochronne – eliminacja emisji wywołanej erozją wietrzną
  Prawo ochrony środowiska
  Pozwolenie czy zgłoszenie | Stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza | Orzeczenia WSA - stanowiska pomiarowe | Orzeczenia NSA - ocena uciążliwości odorowej | Orzeczenia NSA, WSA - strony postępowania | Orzeczenia NSA - ocena zagrożenia zdrowia i życia ludzi | Orzeczenia NSA - tło zanieczyszczenia powietrza | Orzeczenia NSA - program ochrony powietrza | Emisja niezorganizowana | Emisja niezorganizowana - dokumenty referencyjne BAT | Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza | Pomiary emisji | Konkluzje BAT | Konkluzje BAT dotyczące wspólnych dla sektora chemicznego systemów oczyszczania ścieków i gazów odlotowych oraz systemów zarządzania | Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych | F-gazy i substancje kontrolowane | Mitygacja i ocena oddziaływania na środowisko | Dyrektywa w sprawie ograniczenia emisji ze średnich obiektów energetycznego spalania | Postanowienie NSA – skarga na zarządzenie pokontrolne WIOŚ | Spalanie odpadów i paliw przez osoby fizyczne | Postanowienie WSA – odmowa wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej | Postanowienie NSA – udział organizacji społecznej w postępowaniu | Orzeczenia NSA – nałożenie obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego instalacji w zakresie oddziaływania odorów i zastosowania olfaktometrii
  Operaty ochrony powietrza
  Bilans LZO
  Frakcje pyłu
  Polecane artykuły
  Obszar popularno-naukowy
  Nie zajmuję się ochroną powietrza zawodowo, potrzebuję ogólnych informacji
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  InEnerg 2017 targi
  szkolenie modelowanie
  Szkolenie f-gazy
  OZE Energiczny Obywatel

  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA / NIK:

  NIK o ograniczaniu niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim (13.01.2017)


  © NIK

  EPA: For the First Time in 40 Years EPA to Put in Place a Process to Evaluate Chemicals that May Pose Risk (13.01.2017)

  EPA: Carbon Pollution Standards for Cars and Light Trucks to Remain Unchanged Through 2025 (13.01.2017)

  EPA: 2015 TRI National Analysis is Available (13.01.2017)

  EEA: Final energy consumption by sector and fuel (11.01.2017)


  © EEA

  EPA: Volkswagen Agrees to Plead Guilty, Pay $4.3 Billion in Criminal and Civil Penalties (11.10.2017)

  EPA Announces 2016 Annual Environmental Enforcement Results (21.12.2016)

  Air pollution: Commission tightens screws on car emissions testing further (21.12.2016)

  Emissions of the main air pollutants in Europe (19.12.2016)


  © EEA

  Heavy metal emissions (19.12.2016)


  © EEA

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Compari- sons of met- hods to obtain insoluble par- ticles in snow for trans- mission electron microscopy (12.01.2017)

  Numerical air quality forecasting over eastern China: An operational application of WRF-Chem (12.01.2017)

  Air pollutants and toxic emissions of various mileage motorcycles for ECE driving cycles (11.01.2017)

  Evaluation of Bayesian source estimation methods with Prairie Grass observations and Gaussian plume model: A comparison of likelihood functions and distance measures (06.01.2017)

  Zobacz EUR-Lex:

  Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2014/687/UE z dnia 26 września 2014 r. ustanawiającej konkluzje BAT w odniesieniu do produkcji masy włóknistej, papieru i tektury (06.01.2017)

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2284 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych, zmiany dyrektywy 2003/35/WE oraz uchylenia dyrektywy 2001/81/WE (17.12.2016)

  Wyrok Trybunału z dnia 2 października 2015 r. w sprawie E-7/15 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Królestwu Norwegii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EFTA – Dyrektywa 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy – Dopuszczalne wartości niektórych substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym – Plan ochrony jakości powietrza) (15.12.2016)

  Wyrok Trybunału z dnia 27 października 2015 r. w sprawie E-10/15 – Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Islandii (Uchybienie zobowiązaniom przez państwo EOG/EFTA – Brak wdrożenia – Dyrektywa 2009/126/WE w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw) (15.12.2016)

  Wyrok Trybunału z dnia 2 października 2015 r. w sprawie E-3/15 – Liechtensteinische Gesellschaft für Umweltschutz przeciwko Gemeinde Vaduz (gminie Vaduz) - Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko – Art. 11 – Prawo dostępu do sądowej procedury odwoławczej (08.12.2016)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/2132 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych dla każdego państwa członkowskiego za rok 2013 (06.12.2016)