Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – spalanie paliw w źródłach wyposażonych z system do ciągłego pomiaru emisji

    Wielkości emisji wyznaczone w oparciu o dane z systemu pomiaru ciągłego uznaje się, co do ogólnej zasady, za poprawne, jeśli system spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206 poz. 1291) oraz wymagania dodatkowe określone w obowiązującym instalację pozwoleniu. Kryteria wiarygodności wyników systemu do ciągłego pomiaru emisji stanowią w szczególności:

    • metodyka pomiarów,

    • dotrzymanie procedur zapewniających odpowiedni poziom jakości wyników pomiarów (pomiary równoległe, procedura kalibracji i walidacji),

    • poprawność algorytmów obliczeniowych,

    • poprawność rejestracji trybów pracy źródeł (praca, rozruch, wyłączenie),

    • sposób przyjmowania danych zastępczych,

    • poprawność oceny dotrzymania standardów emisyjnych.

    Oprócz ww. kryteriów oceny wymaga również układ kanałów spalinowych i miejsca lokalizacji stanowisk pomiaru ciągłego – w przypadku źródeł, w których podczas pracy w warunkach odbiegających od normalnych spaliny są kierowane do atmosfery z pominięciem odcinka, na którym zainstalowane jest stanowisko pomiarowe. Dla tak skonstruowanych układów oraz w przypadku dłuższej pracy źródeł przy niesprawnym systemie pomiaru ciągłego, prawidłowe wyznaczenie wielkości emisji oraz należnych opłat wymaga uwzględnienia zmienności parametrów pracy źródeł w okresach braku danych z systemu pomiaru ciągłego. Systemy monitoringu ciągłego, które na to nie pozwalają, wymagają wprowadzenia zbioru parametrów zastępczych opracowanych przez prowadzącego instalację.

    System pomiarów ciągłych obejmuje przeważnie pomiar stężeń tlenków azotu (NO, NO2), dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla. W opłatach za emisję ze źródeł większych mocy (umownie ≥ 50 MW) powinny zostać ujęte co najmniej następujące rodzaje pozostałych substancji:

    • dwutlenek węgla: w kwocie odpowiadającej zweryfikowanej wielkości emisji wg systemu handlu uprawnieniami do emisji,

    • metale zawarte w pyłach oraz suma związków rtęci,

    • podtlenek azotu,

    • amoniak (głównie źródła większych mocy),

    • niemetanowe lotne związki organiczne (NMLZO, VOC) i metan: z części źródeł nie dochodzi do emisji tych rodzajów substancji, wykluczenie wymaga uzasadnienia,

    • sadza: głównie ze źródeł spalania paliw stałych,

    • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (w tym benzo(a)piren): w części źródeł stężenia WWA w spalinach nie przekraczają poziomów oznaczalności stosowanych metod pomiarowych, wykluczenie wymaga uzasadnienia,

    • związki chloru ze źródeł spalania paliw stałych,

    • dioksyny i furany ze źródeł spalania paliw stałych,

    • inne specyficzne związki organiczne z niektórych źródeł spalania paliw stałych.

    Wymienione powyżej rodzaje substancji odnoszą się do źródeł spalających paliwa powszechne takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ciężki olej opałowy, lekki olej opałowy oraz gaz ziemny. Emisja ze źródeł zasilanych paliwami specyficznymi lub współspalającymi odpady wymagają analiz indywidualnych.

    Sposób wyznaczania wielkości emisji substancji objętych pomiarami okresowymi, stanowiących podstawę naliczenia opłaty, powinien uwzględniać zależność emisji od parametrów technologicznych, głównie zmian składu paliwa (wartości właściwe dla kolejnych partii paliwa) oraz obciążenia źródeł. Wybór argumentu funkcji – zależności stanowiących podstawę obliczeń powinien uwzględniać wiarygodność jego wyznaczenia oraz dostępność danych. Do najczęściej wykorzystywanych korelacji należą:

    • metale zawarte w pyłach: kg/kg wyemitowanego pyłu,

    • związki rtęci: kg/Mg paliwa, kg/MJ wyprodukowanej energii, kg/Mg wyemitowanego CO2,

    • podtlenek azotu: kg/m3 spalin, kg/Mg paliwa, kg/MJ wyprodukowanej energii, kg/Mg wyemitowanego CO2,

    • amoniak: j.w. z uwzględnieniem zależności od obciążenia źródła,

    • NMLZO (VOC), metan: kg/Mg paliwa, kg/MJ wyprodukowanej energii, kg/Mg wyemitowanego CO2,

    • sadza: kg/kg wyemitowanego CO, kg/Mg paliwa, kg/MJ wyprodukowanej energii,

    • WWA, związki chloru, dioksyny i furany, inne specyficzne związki organiczne: kg/Mg paliwa, kg/MJ wyprodukowanej energii.

    Aktualności
    • 05
      listopad
      W Monitorze Polskim (poz. 1038) opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019. W stosunku do roku 2018 nieznacznej zmianie ulegną jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza (tabela A) oraz stawki ryczałtowe (tabela B, C, D, E) załącznika nr 2 do rozporządzenia. © Pixabay
    • 05
      październik
      W Dzienniku Ustaw (poz. 1890 - 1893) opublikowane zostały 4 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. dotyczące paliw stałych: - w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych, - w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych, - w sprawie metod badania jakości paliw stałych, - w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych. Rozporządzenia stanowią akty wykonawcze do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r. poz. 427, 650, 1654 i 1669). © Pixabay
    • 01
      październik
      W Monitorze Polskim (poz. 923) opublikowane zostało coroczne Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji… Spośród 30  ocenianych aglomeracji i miast dla 16 wartość wskaźnika średniego narażenia uległa zmniejszeniu (min. dla aglomeracji Wrocławskiej, Warszawskiej), 4 zwiększeniu, a 10 nie uległa zmianie. Pierwszy raz w historii ocen dla  miasta Wałbrzycha i aglomeracji lubelskiej wskaźnik średniego narażenia nie przekroczył pułapu stężenia ekspozycji wynoszącego 20 µg/m3.  Najwyższą wartość wskaźnika w roku 2017 określono dla aglomeracji krakowskiej (32 µg/m3) oraz górnośląskiej (30 µg/m3). Najniższą dla miasta Koszalina (13 µg/m3). Zobacz szczegółowe zestawienie wskaźników
    NEWSLETTER:
    Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
     
    Operat FB
    szkolenie f-gazy
    szkolenia rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń
    Szkolenia Obliczenia emisji
    Szkolenia Bilans LZO
    OZE Energiczny Obywatel

    Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA / NIK:

    NIK: O jakości powietrza w Polsce i Europie na COP24 (07.12.2018)

    NIK zanieczyszczenie powietrza
    © NIK

    EPA Proposes 111(b) Revisions to Advance Clean Energy Technology (06.12.2018)

    EPA Finalizes RFS Volumes for 2019 and Biomass Based Diesel Volumes for 2020 (30.11.2018)

    EPA, Wheeler Rock Products settle Clean Air Act permit violations (29.11.2018)

    Fact-Check: Obama Administration Pushed "Worst-Case Scenario" In Climate Assessment (28.11.2018)

    EEA: Annual mean PM2.5 concentrations observed at background stations, 2016 (22.11.2018)

    PM2,5 tło stacje tła EEA
    © EEA

    EEA: 90.4 percentile of daily mean PM10 concentrations observed at background stations, 2016 (22.11.2018)

    PM2,5 tło stacje tła EEA percentyl
    © EEA

    EEA: Progress of EU transport sector towards itsenvironment and climate objectives (22.11.2018)

    EEA: Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectivesTERM 2018: Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM) repor (22.11.2018)

    EPA Takes Steps to Improve Regulations for Wood Heaters (21.11.2018)

    NIK: Kto truje w Łęgnowie - rejon dawnych bydgoskich Zakładów Chemicznych „Zachem”? (19.11.2018)

    EPA Continues Work to Protect Community Near the Tonawanda Coke Facility (15.11.2018)

    EPA Announces Availability of $1.5 Million in Environmental Justice Small Grants (15.11.2018)

    NIK o rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii (15.11.2018)

    ICYMI: The Washington Post - EPA to Weigh Tougher Pollution Standards for Heavy-Duty Trucks (14.11.2018)

    NIK z Bankiem Światowym - Na ratunek czystemu powietrzu (12.11.2018)

    EEA: Netherlands - Industrial pollution profile 2018 (09.11.2018)

    EEA: Sweden - Industrial pollution profile 2018 (09.11.2018)

    EPA Settlement with Yonkers Dry Cleaner Means Company to Operate as “Green” Facility (08.11.2018)

    EPA: MPLX LP To Cut Harmful Air Pollution At Natural Gas Processing Facilities Improving Air Quality For Communities In Six States (01.11.2018)

    Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

    Impacts of ambient temperature, DPF regeneration, and traffic congestion on NOx emissions from a Euro 6-compliant diesel vehicle equipped with an LNT under real-world driving conditions

    Machine learning-based rapid response tools for regional air pollution modelling

    Validation of ammonia diffusive and pumped samplers in a controlled atmosphere test facility using traceable Primary Standard Gas Mixtures

    Flaring emissions in Africa: Distribution, evolution and comparison with current inventories

    MAX-DOAS measurements and vertical profiles of glyoxal and formaldehyde in Madrid, Spain

    Global changes in the diurnal cycle of surface ozone

    Evaluating near-roadway concentra- tions of diesel-related air pollution using RLINE

    Zobacz EUR-Lex:

    Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1876 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia, na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011, technologii stosowanej w wysokosprawnych alternatorach 12-woltowych przeznaczonych do stosowania w lekkich samochodach dostawczych napędzanych przez konwencjonalny silnik spalinowy jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z lekkich samochodów dostawczych (30.11.2018)

    Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1855 z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/406/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2016 (28.11.2018)

    Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1832 z dnia 5 listopada 2018 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/46/WE, rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 i rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151 w celu udoskonalenia badań i procedur homologacji typu w odniesieniu do lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych, w tym badań i procedur dotyczących zgodności eksploatacyjnej i emisji zanieczyszczeń w rzeczywistych warunkach jazdy, a także wprowadzenia urządzeń służących do monitorowania zużycia paliwa i energii elektrycznej (27.11.2018)

    DECYZJA RADY (UE) 2018/1730 z dnia 12 listopada 2018 r.  dotycząca stanowiska, które należy zająć w imieniu Unii Europejskiej na drugim posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji z Minamaty w sprawie rtęci w związku z przyjęciem wytycznych w sprawie przejściowego składowania rtęci innej niż rtęć odpadowa w sposób bezpieczny dla środowiska (16.11.2018)

    WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE NA RZECZ TECHNOLOGII OGNIW PALIWOWYCH I TECHNOLOGII WODOROWYCH 2 - publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2017 (14.11.2018)

    WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE CZYSTE NIEBO 2 - publikacja końcowych sprawozdań finansowych za rok budżetowy 2017 (14.11.2018)

    Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 24/2018 Wykorzystanie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla oraz innowacyjnych odnawialnych źródeł energii w projektach demonstracyjnych na skalę komercyjną w UE – w ostatnim dziesięcioleciu nie zostały osiągnięte zamierzone postępy (29.10.2018)