Roczna ocena jakości powietrza za rok 2023, 2022, 2021, 2020, 2019

  Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie o zmianie dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych, tak zwanej dyrektywie IED 2.0, która zmienia zasady pozwoleń zintegrowanych. Zmiany opisaliśmy na stronie https://wszystkooemisjach.pl/543   Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2024 w formule online live.

  Najważniejsze informacje o rocznych ocenach jakości powietrza

  Roczne oceny jakości powietrza są dokumentami kluczowymi w procesie wydawania / zmiany pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych (nie mają znaczenia tylko w procedurze zgłoszenia instalacji z uwagi na emisję do powietrza).

  Zgodnie z art. 225 ustawy Prawo ochrony środowiska na obszarze wskazanym w rocznej ocenie jakości powietrza jako obszar przekroczenia standardu jakości powietrza, wydanie pozwolenia (z instalacji nowo budowanej lub zmienianej w sposób istotny) na wprowadzanie do powietrza substancji, dla której standard jakości powietrza został przekroczony jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego, które zapewnia odpowiednią redukcję emisji istniejących.

  Innymi słowy, jeżeli nowa instalacja lub instalacja zmieniana w sposób istotny jest zlokalizowana na ww. obszarze wskazanym w rocznej ocenie jakości powietrza, zgodnie z Prawem ochrony środowiska nie uzyska pozwolenia na emisję przed skutecznie przeprowadzonym postępowaniem kompensacyjnym.

  W praktyce postępowanie kompensacyjne jest trudne do przeprowadzenia, czasochłonne i kosztowne. Wiedza o lokalizacji instalacji względem ww. obszarów przekroczeń jest więc kluczowa w procesie inwestycyjnym.

  Bez przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego można uzyskać decyzję środowiskową i wybudować instalację (lub dokonać jej istotnej zmiany), ale nie można uzyskać pozwolenia, co w szczególności jest warunkiem oddania instalacji do użytkowania z art. 76 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  Zasięg obszarów przekroczeń jest aktualizowany co roku (do 30 kwietnia) i obowiązuje do publikacji kolejnych rocznych ocen jakości powietrza.

  Szczegółowe informacje o postępowaniach kompensacyjnych przedstawiamy na szkoleniu Specjalista ds. Emisji oraz na Szkoleniu z obliczeń rozprzestrzeniania substancji w powietrzu. Na szkoleniach tych omawiamy, między innymi następujące zagadnienia:

  - które z obszarów przekroczeń wskazanych w rocznych ocenach kwalifikują do postępowania kompensacyjnego

  - metody oceny, czy zmiana instalacji ma charakter zmiany istotnej w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska (kiedy zmiana instalacji nie jest zmiana istotną, i nie wymaga postępowania kompensacyjnego)

  - jakie są możliwości dokonania kompensaty

  - jakie są możliwości uniknięcia kompensaty

  - jak ograniczyć koszty redukcji emisji istniejących

  Szczegółowe informacje o szkoleniach są dostępne na stronie https://wszystkooemisjach.pl/contact/szkolenia

  Szczegółowe informacje o sporządzaniu rocznych ocen jakości powietrza znajdą się natomiast na portalu GIOŚ Jakość Powietrza

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2023:

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2023 Roczna ocena jakości powietrza 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2023

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2023

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2022:

  roczna ocena jakości powietrza za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2022

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2022

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2021:roczna ocena jakości powietrza za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2021

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2021

  roczna ocena jakości powietrza za rok 2020

  Roczne oceny jakości powietrza za rok 2020:

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim za rok 2020

  Roczna ocena jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2020

  Ocena roczna jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2020

  Aktualności
  • 10
   czerwiec
   W minionym tygodniu zostały opublikowane następujące artykuły o jakości powietrza w Europie: -    podsumowanie oceny narażenia mieszkańców miast według aktualnych i nowych standardów jakości powietrza (opracowanie Europejskiej Agencji Środowiska EEA) -    artykuł Atmospheric Environment pt. Future scenarios for air quality in Europe […] An assessment for the Gothenburg protocol review Opracowanie EEA zawiera przyjazne dla użytkownika zobrazowanie stężeń występujących w roku 2022 i 2023 na tle obowiązujących obecnie standardów oraz wytycznych WHO, które stanowiły podstawę rewizji dyrektyw w sprawie jakości powietrza atmosferycznego. Zobrazowanie jest dostępne dla 5 substancji: pyłu zawieszonego PM10; PM2,5; ozonu; NO2 oraz BaP. W artykule Atmospheric Environment przedstawiono natomiast wyniki modelowania średnich rocznych stężeń PM2,5 i NO2 dla różnych scenariuszy emisji, w tym scenariusza maksymalnej możliwej technicznie redukcji (MFR). Wskazują one, że w scenariuszu bazowym do 2030 r. 75% populacji UE będzie w dalszym ciągu narażonych na działanie pyłu PM 2,5 powyżej poziomu WHO wynoszącego 5 µg/m3, a w roku 2050 - 40%. Dopiero scenariusz maksymalnej redukcji MFR umożliwia do roku 2050 ograniczenie liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia poziomu WHO do 14%.
  • 28
   maj
   Pakiet programów komputerowych Operat FB został poszerzony o nowy moduł MSKP (Modelowanie Stężeń Korygowanych Pomiarowo). Moduł umożliwia wykonywanie obliczeń stężeń godzinowych z uwzględnieniem korekty wynikającej z pomiarów prowadzonych w sieci mierników monitorujących stężenia wokół zakładu. Nowy moduł Operatu FB został opracowany z myślą o zakładach prowadzących monitoring jakości powietrza wokół instalacji, dla których jest trudne uzyskanie wysokiej dokładności obliczeń emisji lub propagacji zanieczyszczeń w powietrzu, np. dla oczyszczalni ścieków. Program pobiera automatycznie dane meteorologiczne z serwera weatherstack, a następnie na ich podstawie określa stan równowagi atmosfery i oblicza stężenia w powietrzu. W kolejnym kroku obliczone stężenia są korygowane względem wyników pomiarów z mierników (mnożone przez odpowiednie współczynniki z zastosowaniem metody odwrotności odległości). Szczegółowy opis modułu MSKP znajduje się na stronie https://www.proekors.pl/operatfb-modul-mskp.php
  • 06
   maj
   W minionym tygodniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r., które tworzy nowy Europejski Portal Emisji Przemysłowych zamiast obecnego E-PRTR. Pełny tytuł i link do rozporządzenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych, ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 166/2006 W założeniu zmiana systemu sprawozdawczego ma poprawić dostęp społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska i poprawić efektywność udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz w  identyfikacji źródeł zanieczyszczeń. Wprowadzana zmiana systemu sprawozdawczego jest związana z gruntowną zmianą systemu zarządzania emisjami przemysłowymi w państwach członkowskich UE, zawartą w zmienionej w ostatnim czasie dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Szczegółowy opis zmian dyrektywy IED przedstawiamy na stronie https://wszystkooemisjach.pl/543 oraz https://wszystkooemisjach.pl/554 Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich - od dnia 1 stycznia 2028 r., co oznacza, że prowadzący instalacje po raz pierwszy będą wprowadzać dane o emisjach do nowego systemu za rok 2027.
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Zmiana zasad pozwoleń zintegrowanych / zmiana dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych IED
  Katalizatory do redukcji LZO - Katalizator Grupa PONER
  Operat FB

  Zmiana zasad Pozwoleń Zintegrowanych - Dyrektywa IED 2.0 - szkolenie 4 czerwca 2024

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / Rada Unii Europejskiej / Rada Europejska / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EEA: Europe's air quality status 2024 (06.06.2024)

  zanieczyszczenie powietrza w Europie i Polsce pył zawieszony PM10 PM2,5 nowe standardy jakości powietrza
  © EEA

  U.S. EPA [emisje z galwanizerni] Portland company fined $139,000 for Clean Air Act violations (06.06.2024)

  EPA [N-metylopirolidon] Proposes Requirements to Protect Workers and Consumers from Exposure to Toxic Solvent N-Methylpyrrolidone (05.06.2024)

  IPPC Bureau: rozpoczęcie prac nad BREFem dla wydobywania rud metali (04.06.2024)

  JRC: Cross-border and emerging risks (04.06.2024)

  EPA [transport] penalizes Murfreesboro-based seller of automobile ‘defeat devices’ (04.06.2024)

  KOBiZE: Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030 (04.06.2024)

  EPA [transport] cracks down on Louisville-based seller of automobile emissions ‘defeat devices’ that increase air pollution (04.06.2024)

  KOBiZE: Zmiana poziomu znaczącej redukcji emisji do 30,4% dla sieci ciepłowniczych (03.06.2024)

  JRC [produkcja wodoru -  parowy reforming metanu, elektroliza vs transport wodoru pod ciśnieniem, wodoru płynnego lub związanego chemicznie]: Delivering hydrogen to EU’s industry: which are the greenest options? (31.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: UE obszarem wolnym od rtęci - Rada zatwierdza rozporządzenie zmierzające do osiągnięcia zerowego poziomu emisji rtęci (30.05.2024)

  U.S. EPA [niszczenie i regeneracja HFC] Biden-Harris Administration Selects Five Recipients to Receive Nearly $15M in Grants to Address Climate-Damaging Hydrofluorocarbons as Part of Investing in America Agenda (28.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: przyjęła rozporządzenie o śledzeniu i redukcji emisji metanu (27.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: rozporządzenie ustanawiające ramy dla przemysłu neutralnego emisyjnie (27.05.2024)

  WIOŚ w Katowicach: Zakończyła się kontrola w firmie prowadzącej prace na hałdzie Charlotta w Rydułtowach. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury 

  emisja niezorganizowana pylenie hałdy zanieczyszczenie powietrza Pm10 PM25
  © WIOŚ Katowice

  EPA [bezpieczeństwo chemiczne] Enforcement Actions at Facilities in Arizona, California and Nevada Address Chemical Safety Deficiencies (23.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: nowe regulacje dla rynku gazu ziemnego,  wodoru i gazów odnawialnych w ramach pakietu Fit for 55 (21.05.2024)

  U.S. EPA [przeciwdziałanie eksplozjom, butadien] Texas Petrochemical Company Pleads Guilty to Clean Air Act Violation, Fined More than $30 Million in Criminal Fines and Civil Penalties Related to Explosions at Its Facility in Port Neches (21.05.2024)

  MKiŚ: Publikacja projektów 2 rozporządzeń KE w zakresie F-gazów (14.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej zatwierdziła bardziej rygorystyczne normy emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich i cel osiągnięcia przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności do roku 2035 (13.05.2024)

  GIOŚ: Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich (13.05.2024)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Future scenarios for air quality in Europe, the Western Balkans and EECCA countries: An assessment for the Gothenburg protocol review

  Intercomparison of methods for atmospheric reactive mercury observations: Evidences to interpret what we are actually measuring

  The role of roadside green infrastructure in improving air quality in and around elderly care centres in Nanjing, China

  Ultrafine particles formation from ozonolysis of gas- and particle-phases of cigarette smoke

  Zobacz EUR-Lex:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1610 z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1242 w odniesieniu do zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz włączenia obowiązków sprawozdawczych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/858 i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/956Tekst mający znaczenie dla EOG (06.06.2024)

  Komunikat Komisji – Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2023 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (03.06.2024)

  Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającej załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu (27.05.2024)

  Dyrektywa delegowana Komisji UE 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniająca załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu (17.05.2023)

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2024 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej (15.05.2024)

  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze UE 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (15.05.2023)

  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (15.05.2023)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze UE 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (13.05.2023)

  URZĄD NADZORU EFTA – Decyzja nr 039/24/COL z dnia 27 marca 2024 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego obejmującego spalanie odpadów oraz z podatku od emisji CO2 obejmującego gaz płynny (LPG) i gaz ziemny w przypadku przedsiębiorstw objętych systemem ETS – Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących pomocy państwa zgodnie z częścią II art. 4 ust. 4 i częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do wyżej wymienionych środków (08.05.2024)

  P9_TA(2023)0394 – Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów (Euro7) – Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 9 listopada 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7) oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365 COD - Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie (08.05.2024)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1257 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7), zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009, rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1362 (08.05.2024)