Zmiana dyrektywy o emisjach przemysłowych 2024

  Przedstawiamy poniżej komunikat Rady Unii Europejskiej dotyczący zmiany dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych. Czcionką koloru niebieskiego dodaliśmy ważne komentarze do komunikatu Rady.

  Charakter zmiany dyrektywy IED i jej kontekst

  Na wstępie należy zauważyć, że dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych zostaje zmieniona po 14 latach od uchwalenia; przy świadomości wysokiej skuteczności systemu handlu emisjami CO2; w tle Zielonego Ładu; po szacunkach kosztów zdrowotnych zanieczyszczenia środowiska Europy i przy coraz bardziej powszechnych żądaniach w zakresie sprawiedliwości środowiskowej. Łatwo jest więc wywnioskować, że zmiana ma na celu zarówno poprawę skuteczności ograniczania emisji przemysłowych, jak i znaczące zwiększenie wymagań środowiskowych. Taki też obraz wyłania się z analizy poszczególnych zapisów dyrektywy.

  Perspektywy zmiany wymagań dla instalacjach w związku z nowelizacją dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

  Z perspektywy prawodawcy kluczowe wydaje się wyeliminowanie z dyrektywy o emisjach przemysłowych rozwiązań nieskutecznych oraz skuteczne zrealizowanie celów wymienionych w poniższym komunikacie Rady.

  Z perspektywy prowadzących instalacje zmiana dyrektywy IED może stanowić bardzo poważne wyzwanie, a dla niektórych instalacji koszty trudne lub niemożliwe do udźwignięcia.

  Z perspektywy organów wydających pozwolenia oraz organów kontrolnych zmiana dyrektywy oznacza konieczność gruntownego zrewidowania podejścia do zarzadzania emisjami przemysłowymi.

  Z perspektywy społeczności narażonych na niesprawiedliwość środowiskową zmiana dyrektywy o emisjach przemysłowych może łagodzić niektóre ryzyka związane z obecnością zakładów przemysłowych w sąsiedztwie miejsc zamieszkania, ale wiąże się również z ryzykiem dotyczącym utraty miejsc pracy.

  Komunikat prasowy Rady Unii Europejskiej z dnia 12 kwietnia 2024 r.

  Emisje przemysłowe: Rada zatwierdza zaktualizowane przepisy mające na celu lepszą ochronę środowiska

  Rada przyjęła dziś zmienioną dyrektywę o emisjach przemysłowych (IED) oraz rozporządzenie o utworzeniu portalu dotyczącego emisji przemysłowych (IEP) – dwa uzupełniające się akty prawne, których celem jest regulowanie i monitorowanie wpływu działalności przemysłowej na środowisko.

  Nowe przepisy zapewnią lepszą ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska dzięki ograniczeniu szkodliwych emisji z instalacji przemysłowych, przy jednoczesnym promowaniu efektywności energetycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i dekarbonizacji.

  Był to ostatni element formalno-prawnej układanki, zamykający negocjacje nad treścią nowych regulacji. Warto jednak zaznaczyć, że podczas głosowania w Radzie nie wszyscy zaprezentowali pozytywny stosunek do  nowej IED – jeden Kraj Członkowski był przeciw a kilka wstrzymało się od głosu. Tym niemniej projekt pewnie uzyskał wymaganą większość głosów.

  Zaplanowane zmiany odbiją się na wymaganiach i funkcjonowaniu wszystkich branż od energetyki, przez chemię, hutnictwo, przemysł mineralny po przetwarzanie odpadów oraz chów i hodowlę zwierząt – łącznie z nowymi branżami (takimi jak wydobycie ród metali czy produkcja baterii). Szczegółowe omówienie zaplanowanych zmian przedstawiamy na stronie Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych IED 2.0 – szkolenie 4 czerwca 2024

  Wraz z komunikatem Rady przedstawiono grafikę ilustrującą zmiany emisji przemysłowych w Europie. Poniżej przedstawiamy jej wersję zaktualizowaną według najnowszych danych Europejskiej Agencji Środowiska (z uwzględnieniem roku 2021)

  dyrektywa o emisjach przemysłowych zmiana 2024 emisje do powietrza

  Źródło: Komisja Europejska, Europejska Agencja Środowiska: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/trend-of-pollutant-releases-into-2

  W cieniu prac nad IED 2.0 toczyły się dyskusje nad zmianami w rozporządzeniu 166/2006 z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR). Przyczyni się to do podniesienia jakości sprawozdawczości środowiskowej, tak by stworzyć bardziej kompleksowy i zintegrowany portal dotyczący emisji przemysłowych.

  Rozporządzenie E-PRTR ustanawia nowy portal zawierający bardziej kompleksowe i zintegrowane informacje na temat emisji przemysłowych, zastępujący istniejący Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR).

  W kontekście przewidzianej w Zielonym Ładzie ambicji dotyczącej osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń nowy portal zwiększy publiczny dostęp do informacji związanych z emisjami przemysłowymi i ułatwi udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska, w tym w identyfikacji źródeł zanieczyszczeń.

  Szerszy zakres ograniczenia emisji przemysłowych

  Dyrektywa o emisjach przemysłowych jest głównym instrumentem UE regulującym kwestię zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych i dużych gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt. Instalacje regulowane już dyrektywą – w tym elektrownie, rafinerie i przetwarzanie odpadów – odpowiadają w UE za około 40% emisji gazów cieplarnianych i 20% emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody.

  Aby jeszcze bardziej ograniczyć emisje przemysłowe, zakres stosowania zmienionej dyrektywy obejmuje więcej dużych gospodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt, w tym trzody chlewnej i drobiu. Do zakresu dyrektywy dodano również działalność wydobywczą (obejmująca na razie rudy metali) i produkcję baterii na dużą skalę: z zastrzeżeniem przeglądu przeprowadzonego przez Komisję zakres ten może zostać rozszerzony również na minerały przemysłowe.

  Mniej biurokracji dzięki e-pozwoleniom

  Instalacje muszą otrzymać pozwolenia, ponieważ muszą udowodnić, że zachowują zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi redukcji emisji przemysłowych, w tym z odpowiednimi środkami i dopuszczalnymi wielkościami emisji.

  Nowa dyrektywa sprawi, że wydawanie pozwoleń stanie się skuteczniejsze i mniej uciążliwe – na przykład państwa członkowskie będą miały obowiązek ustanowienia do 2035 r. elektronicznego systemu pozwoleń (e-pozwolenia).

  Wprowadzenie systemu elektronicznych pozwoleń, w razie ich standaryzacji (wprowadzenia jednolitego formularza oraz wymagań technicznych do jego wypełnienia) zapewnia wiele możliwości łatwego wglądu w warunki korzystania ze środowiska określone w pozwoleniach zintegrowanych – także np. porównywania wymagań dla podobnych instalacji zlokalizowanych w różnych miejscach w kraju czy nawet w różnych Państwach Członkowskich. System taki może też przynieść wiele korzyści przy wydawaniu pozwoleń, np. wyeliminować błędy w określaniu emisji dopuszczalnej w zakresie normowanych substancji lub jednostek (kg/h, mg/m3)

  Ponadto, szeroko zakrojona informatyzacja systemu może ułatwiać dokonywanie zmian w decyzjach czy ujednolicanie ich treści.

  Skuteczne egzekwowanie przepisów i kary

  Państwa członkowskie ustanowią skuteczne, proporcjonalne i odstraszające kary, które będą nakładane w przypadku nieprzestrzegania przepisów dyrektywy. W razie poważnych naruszeń podmioty gospodarcze mogą być zobowiązane do zapłaty kar w wysokości co najmniej 3% ich rocznego obrotu w Unii.

  Potwierdza się tym samy stanowisko, jakie prezentowaliśmy na szkoleniach organizowanych w ramach projektu wszystkooemisjach.pl, zgodnie z którym wymagania dyrektywy o emisjach przemysłowych warto traktować ze szczególną uwagą, zwłaszcza przy dostosowaniu instalacji do wymagań konkluzji BAT. Zgodnie z tym stanowiskiem system określony w dyrektywie IED po pierwszym etapie funkcjonowania osiągnie wysoką skuteczność (wzorowaną systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2), a wszelkie zaniedbania w dostosowaniu do konkluzji BAT i nadmiernie łagodne oceny spełnienia wymagań będą stanowiły poważne ryzyko dla prowadzących instalacje. Warto przy tej okazji przypomnieć, że Komisja dookreśli w formie decyzji wykonawczych, szczegółowe kryteria uznawania wielkości dopuszczalnej emisji za dotrzymane, tak jak i zasady występowania o odstępstwa od BAT AEL’s.

  Dyrektywa wprowadza również prawo przysługujące osobom, których zdrowie ucierpiało, do dochodzenia rekompensaty od osób fizycznych lub prawnych naruszających dyrektywę.

  Informacje i udział społeczeństwa

  Zmieniona dyrektywa poza narzędziami ułatwiającymi dostęp do informacji takimi jak chociażby wspominany elektroniczny system pozwoleń zintegrowanych, zwiększa też uprawnienia społeczeństwa w zakresie udziału w postępowaniach administracyjnych mających na celu dostosowanie pozwoleń do Konkluzji BAT. Tym samym zapewnia zgodność z postanowieniami Konwencji z Aarhus.

  Co dalej?

  Teraz dyrektywa o emisjach przemysłowych zostanie podpisana i prawdopodobnie w maju ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE. Wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji. Państwa członkowskie UE będą mieć następnie 22 miesiące na przeniesienie przepisów aktu do prawa krajowego.

  Powyższy termin należy traktować jako informację ogólną, gdyż przepisy przejściowe w znowelizowanej dyrektywie są dość rozbudowane i poszczególne wymagania zaczną obowiązywać w różnym czasie. Zróżnicowanie terminów omawiamy na stronie Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych IED 2.0 – szkolenie 4 czerwca 2024

  W 2028 r. (a następnie co pięć lat) Komisja dokona przeglądu i oceny wdrażania dyrektywy, z uwzględnieniem dynamiki stosowania nowych technik/innowacji. Ponadto do 2026 r. Komisja musi ocenić, w jaki sposób najlepiej rozwiązać problem emisji pochodzących z chowu bydła i z produktów rolnych wprowadzanych do obrotu w UE.

  W równoległym systemie ograniczenia emisji CO2 mechanizm stymulujący redukcję z instalacji na terenie Unii (system handlu uprawnieniami do emisji CO2 ETS) uzupełniono podatkiem dla towarów sprowadzanych spoza Unii w tak zwanym mechanizmie CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism).

  Po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE rozporządzenie o nowym portalu dotyczącym emisji przemysłowych stanie się wiążące i bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich od 2028 r.

  Kontekst

  W Europejskim Zielonym Ładzie wezwano do zmiany środków UE przeciwko zanieczyszczeniom pochodzącym z dużych instalacji przemysłowych. Podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy obywatele europejscy wyrazili poparcie dla tego, by UE walczyła z zanieczyszczeniem wody, gleby i powietrza oraz ograniczyła emisje metanu.

  5 kwietnia 2022 r. Komisja przedłożyła projekt dotyczący przeglądu dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych – po raz pierwszy przyjętej w 2010 r. – oraz równoległy i uzupełniający projekt zmiany rozporządzenia w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – przyjętego w 2006 r.

  Negocjacje między dwoma współprawodawcami w sprawie ostatecznego kształtu aktu rozpoczęły się 19 lipca. Po trzech rundach negocjacji 28 listopada 2023 r. osiągnięto wstępne porozumienie w sprawie obu aktów ustawodawczych.

  → Zmieniona dyrektywa o emisjach przemysłowych

  → Rozporządzenie o nowym portalu dotyczącym emisji przemysłowych

  Komunikat Rady dostępny jest na stronie https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2024/04/12/industrial-emissions-council-signs-off-on-updated-rules-to-better-protect-the-environment/

  Aktualności
  • 10
   czerwiec
   W minionym tygodniu zostały opublikowane następujące artykuły o jakości powietrza w Europie: -    podsumowanie oceny narażenia mieszkańców miast według aktualnych i nowych standardów jakości powietrza (opracowanie Europejskiej Agencji Środowiska EEA) -    artykuł Atmospheric Environment pt. Future scenarios for air quality in Europe […] An assessment for the Gothenburg protocol review Opracowanie EEA zawiera przyjazne dla użytkownika zobrazowanie stężeń występujących w roku 2022 i 2023 na tle obowiązujących obecnie standardów oraz wytycznych WHO, które stanowiły podstawę rewizji dyrektyw w sprawie jakości powietrza atmosferycznego. Zobrazowanie jest dostępne dla 5 substancji: pyłu zawieszonego PM10; PM2,5; ozonu; NO2 oraz BaP. W artykule Atmospheric Environment przedstawiono natomiast wyniki modelowania średnich rocznych stężeń PM2,5 i NO2 dla różnych scenariuszy emisji, w tym scenariusza maksymalnej możliwej technicznie redukcji (MFR). Wskazują one, że w scenariuszu bazowym do 2030 r. 75% populacji UE będzie w dalszym ciągu narażonych na działanie pyłu PM 2,5 powyżej poziomu WHO wynoszącego 5 µg/m3, a w roku 2050 - 40%. Dopiero scenariusz maksymalnej redukcji MFR umożliwia do roku 2050 ograniczenie liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia poziomu WHO do 14%.
  • 28
   maj
   Pakiet programów komputerowych Operat FB został poszerzony o nowy moduł MSKP (Modelowanie Stężeń Korygowanych Pomiarowo). Moduł umożliwia wykonywanie obliczeń stężeń godzinowych z uwzględnieniem korekty wynikającej z pomiarów prowadzonych w sieci mierników monitorujących stężenia wokół zakładu. Nowy moduł Operatu FB został opracowany z myślą o zakładach prowadzących monitoring jakości powietrza wokół instalacji, dla których jest trudne uzyskanie wysokiej dokładności obliczeń emisji lub propagacji zanieczyszczeń w powietrzu, np. dla oczyszczalni ścieków. Program pobiera automatycznie dane meteorologiczne z serwera weatherstack, a następnie na ich podstawie określa stan równowagi atmosfery i oblicza stężenia w powietrzu. W kolejnym kroku obliczone stężenia są korygowane względem wyników pomiarów z mierników (mnożone przez odpowiednie współczynniki z zastosowaniem metody odwrotności odległości). Szczegółowy opis modułu MSKP znajduje się na stronie https://www.proekors.pl/operatfb-modul-mskp.php
  • 06
   maj
   W minionym tygodniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r., które tworzy nowy Europejski Portal Emisji Przemysłowych zamiast obecnego E-PRTR. Pełny tytuł i link do rozporządzenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych, ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 166/2006 W założeniu zmiana systemu sprawozdawczego ma poprawić dostęp społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska i poprawić efektywność udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz w  identyfikacji źródeł zanieczyszczeń. Wprowadzana zmiana systemu sprawozdawczego jest związana z gruntowną zmianą systemu zarządzania emisjami przemysłowymi w państwach członkowskich UE, zawartą w zmienionej w ostatnim czasie dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Szczegółowy opis zmian dyrektywy IED przedstawiamy na stronie https://wszystkooemisjach.pl/543 oraz https://wszystkooemisjach.pl/554 Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich - od dnia 1 stycznia 2028 r., co oznacza, że prowadzący instalacje po raz pierwszy będą wprowadzać dane o emisjach do nowego systemu za rok 2027.
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Zmiana zasad pozwoleń zintegrowanych / zmiana dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych IED
  Katalizatory do redukcji LZO - Katalizator Grupa PONER
  Operat FB

  Zmiana zasad Pozwoleń Zintegrowanych - Dyrektywa IED 2.0 - szkolenie 4 czerwca 2024

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / Rada Unii Europejskiej / Rada Europejska / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EEA: Europe's air quality status 2024 (06.06.2024)

  zanieczyszczenie powietrza w Europie i Polsce pył zawieszony PM10 PM2,5 nowe standardy jakości powietrza
  © EEA

  U.S. EPA [emisje z galwanizerni] Portland company fined $139,000 for Clean Air Act violations (06.06.2024)

  EPA [N-metylopirolidon] Proposes Requirements to Protect Workers and Consumers from Exposure to Toxic Solvent N-Methylpyrrolidone (05.06.2024)

  IPPC Bureau: rozpoczęcie prac nad BREFem dla wydobywania rud metali (04.06.2024)

  JRC: Cross-border and emerging risks (04.06.2024)

  EPA [transport] penalizes Murfreesboro-based seller of automobile ‘defeat devices’ (04.06.2024)

  KOBiZE: Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030 (04.06.2024)

  EPA [transport] cracks down on Louisville-based seller of automobile emissions ‘defeat devices’ that increase air pollution (04.06.2024)

  KOBiZE: Zmiana poziomu znaczącej redukcji emisji do 30,4% dla sieci ciepłowniczych (03.06.2024)

  JRC [produkcja wodoru -  parowy reforming metanu, elektroliza vs transport wodoru pod ciśnieniem, wodoru płynnego lub związanego chemicznie]: Delivering hydrogen to EU’s industry: which are the greenest options? (31.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: UE obszarem wolnym od rtęci - Rada zatwierdza rozporządzenie zmierzające do osiągnięcia zerowego poziomu emisji rtęci (30.05.2024)

  U.S. EPA [niszczenie i regeneracja HFC] Biden-Harris Administration Selects Five Recipients to Receive Nearly $15M in Grants to Address Climate-Damaging Hydrofluorocarbons as Part of Investing in America Agenda (28.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: przyjęła rozporządzenie o śledzeniu i redukcji emisji metanu (27.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: rozporządzenie ustanawiające ramy dla przemysłu neutralnego emisyjnie (27.05.2024)

  WIOŚ w Katowicach: Zakończyła się kontrola w firmie prowadzącej prace na hałdzie Charlotta w Rydułtowach. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury 

  emisja niezorganizowana pylenie hałdy zanieczyszczenie powietrza Pm10 PM25
  © WIOŚ Katowice

  EPA [bezpieczeństwo chemiczne] Enforcement Actions at Facilities in Arizona, California and Nevada Address Chemical Safety Deficiencies (23.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: nowe regulacje dla rynku gazu ziemnego,  wodoru i gazów odnawialnych w ramach pakietu Fit for 55 (21.05.2024)

  U.S. EPA [przeciwdziałanie eksplozjom, butadien] Texas Petrochemical Company Pleads Guilty to Clean Air Act Violation, Fined More than $30 Million in Criminal Fines and Civil Penalties Related to Explosions at Its Facility in Port Neches (21.05.2024)

  MKiŚ: Publikacja projektów 2 rozporządzeń KE w zakresie F-gazów (14.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej zatwierdziła bardziej rygorystyczne normy emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich i cel osiągnięcia przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności do roku 2035 (13.05.2024)

  GIOŚ: Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich (13.05.2024)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Future scenarios for air quality in Europe, the Western Balkans and EECCA countries: An assessment for the Gothenburg protocol review

  Intercomparison of methods for atmospheric reactive mercury observations: Evidences to interpret what we are actually measuring

  The role of roadside green infrastructure in improving air quality in and around elderly care centres in Nanjing, China

  Ultrafine particles formation from ozonolysis of gas- and particle-phases of cigarette smoke

  Zobacz EUR-Lex:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1610 z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1242 w odniesieniu do zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz włączenia obowiązków sprawozdawczych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/858 i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/956Tekst mający znaczenie dla EOG (06.06.2024)

  Komunikat Komisji – Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2023 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (03.06.2024)

  Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającej załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu (27.05.2024)

  Dyrektywa delegowana Komisji UE 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniająca załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu (17.05.2023)

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2024 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej (15.05.2024)

  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze UE 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (15.05.2023)

  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (15.05.2023)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze UE 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (13.05.2023)

  URZĄD NADZORU EFTA – Decyzja nr 039/24/COL z dnia 27 marca 2024 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego obejmującego spalanie odpadów oraz z podatku od emisji CO2 obejmującego gaz płynny (LPG) i gaz ziemny w przypadku przedsiębiorstw objętych systemem ETS – Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących pomocy państwa zgodnie z częścią II art. 4 ust. 4 i częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do wyżej wymienionych środków (08.05.2024)

  P9_TA(2023)0394 – Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów (Euro7) – Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 9 listopada 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7) oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365 COD - Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie (08.05.2024)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1257 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7), zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009, rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1362 (08.05.2024)