Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za emisję substancji do powietrza obowiązujące w okresie ostatnich dziesięciu lat (2008-2017). Kolorem czerwonym zaznaczono wprowadzenie stawki lub jej znaczące zwiększenie.

  W roku 2017 obowiązywały będą stawki opłat za emisję substancji do powietrza na poziomie równym stawkom dla roku 2016, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
   Akrylonitryl (aerozol)
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
  39,96
  38,95
  37,63
  36,11
  35,23
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Aminy i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Amoniak
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,42
  0,40
  0,39
  0,38
  0,36
  0,35
   Arsen
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
  349,44
  340,58
  329,06
  315,80
  308,10
   Azbest
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
  349,44
  340,58
  329,06
  315,80
  308,10
   Benzen
  8,71
  8,71
  8,71
  8,63
  8,32
  7,98
  7,78
  7,52
  7,22
  7,04
   Benzo/a/piren
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
  349,44
  340,58
  329,06
  315,80
  308,10
   Bizmut
  18,17
  18,17
  18,17
  18,01
  17,37
  16,65
  16,23
  15,68
  15,05
  14,68
   Cer
  136,20
  136,20
  136,20
  134,99
  130,17
  124,80
  121,64
  117,53
  112,79
  110,04
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
  19,98
  19,47
  18,81
  18,05
  17,61
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
  174,73
  170,30
  164,54
  157,91
  154,06
   HCFC
  60,37
  60,37
  60,37
  59,83
  57,70
  55,32
  53,92
  52,10
  50,00
  3,09
   Chrom
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
  49,94
  48,67
  47,02
  45,12
  44,02
   Cyna
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
  5,24
  5,11
  4,94
  4,74
  4,62
   Cynk
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
  5,24
  5,11
  4,94
  4,74
  4,62
   Tetrachlorek węgla
  193,21
  193,21
  193,21
  191,49
  184,66
  177,05
  172,56
  166,72
  160,00
  2,33
   Dwusiarczek węgla
  2,10
  2,10
  2,10
  2,08
  2,01
  1,93
  1,88
  1,82
  1,75
  1,71
   Dwutlenek siarki
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
  0,49
  0,48
  0,46
  0,44
  0,43
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
  0,27
  0,26
  0,25
  0,24
  0,23
   Etery i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Halony: 1211, 1301, 2402
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
  174,73
  170,30
  164,54
  157,91
  154,06
   Halony
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Heksafluorek siarki
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
  27,66
  26,96
  26,05
  25,00
   Kadm
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
  174,73
  170,30
  164,54
  157,91
  154,06
   Ketony i ich pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Kobalt
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
  49,94
  48,67
  47,02
  45,12
  44,02
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Mangan
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
  19,98
  19,47
  18,81
  18,05
  17,61
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
  0,27
  0,26
  0,25
  0,24
  0,23
   Molibden
  12,83
  12,83
  12,83
  12,72
  12,27
  11,76
  11,46
  11,07
  10,62
  10,36
   Nikiel
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
  349,44
  340,58
  329,06
  315,80
  308,10
   Oleje (mgła olejowa)
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Ołów
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
  39,96
  38,95
  37,63
  36,11
  35,23
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Perfluorowęglowodory
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
  27,66
  26,96
  26,05
  25,00
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  86,09
  86,09
  86,09
  85,32
  82,28
  78,89
  76,89
  74,29
  71,30
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
  349,44
  340,58
  329,06
  315,80
  308,10
   Polichlorowane bifenyle
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
  174,73
  170,30
  164,54
  157,91
  154,06
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
  0,33
  0,32
  0,31
  0,30
  0,29
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
  1,35
  1,32
  1,28
  1,23
  1,20
   Pyły nawozów sztucznych
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
  1,35
  1,32
  1,28
  1,23
  1,20
   Pyły polimerów
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
  0,53
  0,52
  0,50
  0,48
  0,47
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
  1,35
  1,32
  1,28
  1,23
  1,20
   Pyły węgla brunatnego
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
  0,53
  0,52
  0,50
  0,48
  0,47
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
  1,35
  1,32
  1,28
  1,23
  1,20
   Pyły ze spalania paliw
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
  0,33
  0,32
  0,31
  0,30
  0,29
   Pyły pozostałe
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
  0,53
  0,52
  0,50
  0,48
  0,47
   Rtęć
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
  174,73
  170,30
  164,54
  157,91
  154,06
   Sole niemetali
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Substancje organiczne
  6,39
  6,39
  6,39
  6,33
  6,10
  5,85
  5,7
  5,51
  5,29
  5,16
   Tlenek węgla
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
  0,49
  0,48
  0,46
  0,44
  0,43
   Tlenki niemetali
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   1,1,1-trójchloroetan
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
  174,73
  170,30
  164,54
  157,91
  154,06
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,44
  1,44
  1,44
  1,43
  1,38
  1,32
  1,29
  1,25
  1,20
  1,17
   Wodorofluorowęglowodory
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
  27,66
  26,96
  26,05
  25,00
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Związki heterocykliczne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03
   Związki izocykliczne
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
  1,17
  1,14
  1,10
  1,06
  1,03

   

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2016 w roku 2017 nie ulegną również  zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. (Dz. U. poz. 1875) - tożsamym z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostepne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016

  Aktualności
  • 07
   czerwiec
   REECO Poland zaprasza na kolejną – siódmą edycję Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej, która odbędzie się w dniach 25-27 października  w Warszawskim Centrum EXPO XXI. Tematyka targów skupia się na odnawialnych źródłach energii jak wytwarzanie energii z drewna, biomasy, biogazu i biopaliwa; energia wiatrowa, CHP - kogeneracja; energooszczędne budownictwo i renowacja budynków; energia wodna; pompy ciepła; energia geotermiczna;  energia słoneczna. Podczas imprezy zaprezentowane zostaną innowacje w branży OZE oraz z zakresu efektywności energetycznej i magazynowania energii.
  • 27
   kwiecień
   Artykuł zawiera fragmenty orzeczenia WSA w Olsztynie z dnia 28 marca 2017 r. (II SA/Ol 37/17) oceniającego sposób naliczania opłaty za emisję pyłu pochodzącego ze spalania węgla kamiennego. Przedmiotem postępowania były kotły o mocy do 5 MW, z rusztem stałym i ciągiem naturalnym, z których w pewnych warunkach użytkowania może dochodzić do emisji sadzy. Ocenie sądu podlegało postępowanie ustalające różnicę pomiędzy opłatą wyznaczoną przez Spółkę eksploatującą kotły i marszałka województwa (zweryfikowane przez SKO). Istotą sporu było  odmienne podejście do klasyfikacji pyłu ze spalania węgla i określenia właściwej stawki opłat. Według prowadzącego instalację właściwa była stawka dla pyłów ze spalania paliw (pozycja 53). Według marszałka i SKO stawka dla pyłów węglowo-grafitowych, sadzy (pozycja 52). W uzasadnieniu WSA ocenił również metody uzyskania innych danych technicznych i technologicznych, na podstawie o których organ może dokonywać własnych ustaleń (opinia biegłego) oraz możliwości oceny przez organ administracji lub sąd administracyjny prawidłowości metodologii przyjętej przez biegłego i całościowej oceny opinii jako dowodu w sprawie. Skomentowany został również sposób uczestnictwa strony skarżącej w postępowaniu, ograniczony do kwestionowania dowodów przyjętych przez organ, bez wykazania dowodów przeciwnych.
  • 04
   kwiecień
   Artykuł zawiera szczegółowy opis metodyki wyznaczania emisji niezorganizowanej związków organicznych z oczyszczalni ścieków, opracowanej przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA). Opis teorii modelu uzupełnia przykład obliczeń dla komory zbiorczej ścieków zawierających fenol, pozwalający prześledzić sposób doboru algorytmów obliczeniowych oraz zakres niezbędnych do obliczeń danych. W artykule oceniono również uproszczone metody szacowania emisji niezorganizowanej z oczyszczalni ścieków oraz obliczenia na podstawie pomiarów imisji i modelowania.
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  prawo ochrony środowiska
  Operat FB
  Renexpo 2017
  Efektywność energetyczna
  szkolenie modelowanie
  OZE Energiczny Obywatel

  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA / NIK:

  EEA: Emissions of the main air pollutants in Europe (15.08.2017)


  © EEA

  EEA: Heavy metal emissions (15.08.2017)


  © EEA

  EEA: Persistent organic pollutant emissions (15.08.2017)


  © EEA

  EPA: Waterbury, Conn., Incinerator to Control Mercury Emissions (15.08.2017)

  EPA Issues Guidance on State Coal Ash Management Permit Programs (10.08.2017)

  Popioły lotne US EPA

  EPA, DOT Open Comment Period On Reconsideration of GHG Standards for Cars and Light Trucks (10.08.2017)

  EEA: European Union Emissions Trading System (EU ETS) data from EUTL (09.08.2017)

  EPA Continues to Work With States on 2015 Ozone Designations (02.08.2017)

  Air Quality Continues to Improve, While U.S. Economy Continues to Grow (02.08.2017)

  Commission proposes to review all permits of large combustion plants in order to tackle pollution (31.07.2017)

  NIK: Wnioski NIK uwzględnione w kodeksie urbanistyczno-budowlanym (28.07.2017)

  JRC: Potential for further photovoltaic capacity in EU Member States (19.07.2017)

  EEA: Air pollution from agriculture: ammonia exceeds emission limits in 2015 (12.07.2017)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Recent changes in the oxidized to reduced nitrogen ratio in atmospheric precipitation (12.08.2017)

  Trees in urban parks and forests reduce O3, but not NO2 concen- trations in Baltimore, MD, USA (10.08.2017)

  Nitrous acid in a street canyon environment: Sources and contributions to local oxidation capacity (10.08.2017)

  A chemometric investigation of aromatic emission profiles from a marine engine in comparison with residential wood combustion and road traffic: Implications for source apportionment inside and outside sulphur emission control (10.08.2017)

  Evaluation of regional and local atmospheric dispersion models for the analysis of traffic-related air pollution in urban areas (10.08.2017)

  Indicators of residential traffic exposure: Modelled NOx, traffic proximity, and self-reported exposure in RHINE III (09.08.2017)

  Characterizing the seasonal cycle and vertical structure of ozone in Paris, France using four years of ground based LIDAR measurements in the lowermost troposphere (09.08.2017)

  Source contributions to United States ozone and particulate matter over five decades from 1970 to 2020 (08.08.2017)

  Zobacz EUR-Lex:

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym (11.08.2017)

  Rezerwa zapewniająca stabilność rynku dla unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (11.08.2017)

  Decyzja wykonawcza Komisji 2017/1402 z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia funkcji automatycznego odłączania silnika na biegu jałowym BMW AG jako technologii innowacyjnej umożliwiającej zmniejszenie emisji CO2 pochodzących z samochodów osobowych (29.07.2017)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji  2017/1375 z dnia 25 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze 1191/2014 określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (26.07.2017)

  Rozporządzenie Komisji  2017/1347 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie sprostowania dyrektywy 2007/46/WE, rozporządzenia Komisji  582/2011 oraz rozporządzenia Komisji 2017/1151 uzupełniającego rozporządzenie 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych Euro 5 i Euro 6 (24.07.2017)

  Komunikat Komisji dotyczący ekoprojektu dla produktów do ogrzewania powietrznego, produktów chłodzących, wysokotemperaturowych agregatów chłodniczych i klimakonwektorów wentylatorowych (14.07.2017)

  Rozporządzenie Komisji 2017/1262 z dnia 12 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania obornika zwierząt gospodarskich jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (13.07.2017)