Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2018

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska (emisję substancji do powietrza) obowiązujące w ostatnich latach. Kolorem czerwonym zaznaczono wprowadzenie stawki opłat lub jej znaczące zwiększenie.

  Stawki opłat dla roku 2021 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020 (w przybliżeniu o wskaźnik inflacji). Podstawę stawek opłat dla roku 2021 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
   Akrylonitryl (aerozol)
  46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Aminy i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Amoniak
  0,47 0,46 0,45
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,42
   Arsen
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Azbest
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Benzen
  9,23 9,02 8,88
  8,71
  8,71
  8,71
  8,71
  8,63
  8,32
   Benzo/a/piren
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Bizmut
  19,26 18,83 18,53
  18,17
  18,17
  18,17
  18,17
  18,01
  17,37
   Cer
  144,39 141,14 138,92
  136,20
  136,20
  136,20
  136,20
  134,99
  130,17
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  202,14 197,6 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   HCFC
  64,01 62,57 61,58
  60,37
  60,37
  60,37
  60,37
  59,83
  57,70
   Chrom
  57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
   Cyna
  6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
   Cynk
  6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
   Tetrachlorek węgla
  204,83 200,22 197,07
  193,21
  193,21
  193,21
  193,21
  191,49
  184,66
   Dwusiarczek węgla
  2,22 2,17 2,14
  2,10
  2,10
  2,10
  2,10
  2,08
  2,01
   Dwutlenek siarki
  0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
   Etery i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Halony: 1211, 1301, 2402
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Halony
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Heksafluorek siarki
  32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Kadm
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Ketony i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Kobalt
  57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Mangan
  23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
   Molibden
  13,61 13,30 13,09
  12,83
  12,83
  12,83
  12,83
  12,72
  12,27
   Nikiel
  404,30
  395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Oleje (mgła olejowa)
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Ołów
  46,23
  45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Perfluorowęglowodory
  32,00
  31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  91,26
  89,21 87,81
  86,09
  86,09
  86,09
  86,09
  85,32
  82,28
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany –
  ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności
  404,30
  395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Polichlorowane bifenyle
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,38
  0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły nawozów sztucznych
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły polimerów
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły węgla brunatnego
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły ze spalania paliw
  0,38
  0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
   Pyły pozostałe
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Rtęć
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Sole niemetali
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Substancje organiczne
  6,77
  6,62 6,52
  6,39
  6,39
  6,39
  6,39
  6,33
  6,10
   Tlenek węgla
  0,11
  0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,56
  0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
   Tlenki niemetali
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   1,1,1-trójchloroetan
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,11
  0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,52
  1,49 1,47
  1,44
  1,44
  1,44
  1,44
  1,43
  1,38
   Wodorofluorowęglowodory
  32,00
  31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Związki heterocykliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Związki izocykliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2020 w roku 2021 nieznacznej zmianie ulegają również:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) i porównywanym Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) - tożsamym w zakresie przypisów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000961

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) dostępne jest na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. poz. 1038) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1038/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. poz. 875) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/875/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2019 / 2020)

  W roku 2020 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2019. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2018 / 2019)

  W roku 2019 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2018. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2,
  • tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat 2017 / 2018

  W roku 2018 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie równym stawkom dla roku 2017. Nie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016; 27.09.2017; 04.01.2018; 05.11.2018; 02.11.2019 r.; 31.10.2020 r.

  Aktualności
  • 10
   listopad
   Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) zostało sprostowane.  Poprawiono błąd braku stawki dla spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2 tabela D lp. 32) „silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach”. Zamiast braku stawki dla oleju napędowego ON (kolumna 7) obowiązuje stawka 22,21 zł. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. o sprostowaniu błędu dostępne jest na stronie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200001015
  • 02
   listopad
   Stronę „Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat” uzupełniliśmy o stawki na rok 2021, opublikowane w obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961). Stawki opłat dla roku 2021 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020 (w przybliżeniu o wskaźnik inflacji). W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2020, w roku 2021 nieznacznej zmianie ulegają również: - jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B), - jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C), - jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D), - jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E). Stawki opłat dostępne są na stronie: http://wszystkooemisjach.pl/43/zmiany-stawek-oplat
  • 28
   wrzesień
   Stronę „Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 w miastach Polski” uzupełniliśmy o wyniki klasyfikacji za rok 2019, opublikowane w obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 8 września 2020 r. (M. P. 2020 poz. 799). W stosunku do roku 2018 zmniejszeniu uległa łączna liczba miast, w których stwierdzono przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji 20 µg/m3 – z poziomu 18 w ocenie za rok 2018 do 14 za rok 2019. Szczegółowe zestawienie wartości wskaźników przedstawiamy na stronie http://wszystkooemisjach.pl/219/wskazniki-sredniego-narazenia-na-pyl-pm25-w-miastach-polski
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Szkolenie z obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i sprawdzania dokumentacji - 9.12.2020 Webinarium / 10-11.12.2020 Warsztaty on-line
  szkolenie bilans LZO 2020 2021
  Operat FB
  targi EKOTECH 24-25.02.2021

  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EPA [tlenek etylenu] Continues Action to Address Ethylene Oxide (19.11.2020)

  EPA [emisje ze strzępiarek złomu] Settlement with Connecticut and Rhode Island Scrap Metal Companies Reduces Air Pollution (17.11.2020)

  EEA: Exposure of Europe's ecosystems to ozone (13.11.2020)

  ozon zanieczyszczenie powietrza obszary wiejskie EEA

  ozon zanieczyszczenie powietrza las EEA
  © EEA

  U.S. EPA [efektywność ochrony ludzi i środowiska]: Nearing Full Implementation, EPA’s Lean Management System Delivers Results (13.11.2020)

  U.S. EPA: Nearing Full Implementation, EPA's Lean Management System Delivers Results on Brownfields Projects in Maine (12.11.2020)

  U.S. EPA: Nearing Full Implementation, EPA’s Lean Management System Helps the Office of Chemical Safety and Pollution Prevention Deliver Results (12.11.2020)

  U.S. EPA: Greenhouse Gas Emissions Continue to Decline as the American Economy Flourishes Under the Trump Administration (09.11.2020)

  EPA [ryzyko uwolnień amoniaku z układów chłodniczych] U.S. EPA fines Safeway over chemical safety violations at ice cream facility (29.10.2020)

  EPA [uwolnienia amoniaku] U.S. EPA finalizes settlement with chemical manufacturer in Cochise County, Ariz., will protect workers and the community (29.10.2020)

  EPA [emisje ze strzepiarek złomu] EPA and Rhode Island Scrap Metal Facility Resolve Clean Air Act Claims (16.10.2020)

  EPA [emisje NOx z elektrowni i odległe formowanie ozonu] EPA Proposes Revised Cross-State Air Pollution Rule Update for 2008 Ozone NAAQS (15.10.2020)

  EPA [zasady postępowania z chlorem] EPA settles with Honolulu-based BEI Hawaii over a Chlorine Gas Release and Pesticides Violations (15.10.2020)

  EPA [nanosrebro] EPA and Electrolux Reach Settlement for Illegal Imports of Air Filter Products Incorporating Nanosilver (15.10.2020)

  EPA [monitoring emisji rozproszonych z nieszczelności instalacji] EPA Reaches Settlement with Hydrite Chemical Co. of Wisconsin regarding Air Pollution (15.10.2020)

  EEA: Moving towards zero pollution in Europe (15.10.2020)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Bioavailability of elements in atmospheric PM2.5 during winter episodes at Central Eastern European urban background site

  Characterizing start emissions of gasoline vehicles and the seasonal, diurnal and spatial variabilities in China

  Air quality impacts of new public transport provision: A causal analysis of the Jubilee Line Extension in London

  Reducing power sector emissions under the 1990 Clean Air Act Amendments: A retrospective on 30 years of program development and implementation

  Zobacz EUR-Lex:

  Decyzja Komisji (UE) 2020/1722 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie puli uprawnień, które mają zostać wydane w całej Unii na 2021 r. w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (18.11.2020)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1604 z dnia 23 października 2020 r. określająca, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził wodorofluorowęglowodory do obrotu w Unii od dnia 1 stycznia 2015 r., jak zgłoszono zgodnie z tym rozporządzeniem (03.11.2020)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego »Nowa strategia przemysłowa dla Europy«” (28.10.2020)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Mechanizmy podatkowe na rzecz zmniejszenia emisji CO2” (28.10.2020)

  ZALECENIE KOMISJI (UE) 2020/1563 z dnia 14 października 2020 r. dotyczące ubóstwa energetycznego (27.10.2020)

  Zawiadomienie Komisji w sprawie stosowania art. 2, 3, 4 i 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych pojazdów transportu drogowego w celu wsparcia mobilności niskoemisyjnej (22.10.2020)

  DECYZJA RADY (UE) 2020/1492 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do przyjęcia wspólnych procedur operacyjnych (16.10.2020)

  DECYZJA RADY (UE) 2020/1493 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy między Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie powiązania ich systemów handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w odniesieniu do zmiany załączników I i II do umowy oraz przyjęcia norm technicznych powiązania (16.10.2020)