Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2018

  >>> najbliższe szkolenie: Obliczenia emisji za rok 2020 do KOBiZE i opłat za korzystanie ze środowiska - Warsztaty on-line

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska (emisję substancji do powietrza) obowiązujące w ostatnich latach. Kolorem czerwonym zaznaczono wprowadzenie stawki opłat lub jej znaczące zwiększenie.

  Stawki opłat dla roku 2021 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020 (w przybliżeniu o wskaźnik inflacji). Podstawę stawek opłat dla roku 2021 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
   Akrylonitryl (aerozol)
  46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Aminy i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Amoniak
  0,47 0,46 0,45
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,42
   Arsen
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Azbest
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Benzen
  9,23 9,02 8,88
  8,71
  8,71
  8,71
  8,71
  8,63
  8,32
   Benzo/a/piren
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Bizmut
  19,26 18,83 18,53
  18,17
  18,17
  18,17
  18,17
  18,01
  17,37
   Cer
  144,39 141,14 138,92
  136,20
  136,20
  136,20
  136,20
  134,99
  130,17
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  202,14 197,6 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   HCFC
  64,01 62,57 61,58
  60,37
  60,37
  60,37
  60,37
  59,83
  57,70
   Chrom
  57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
   Cyna
  6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
   Cynk
  6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
   Tetrachlorek węgla
  204,83 200,22 197,07
  193,21
  193,21
  193,21
  193,21
  191,49
  184,66
   Dwusiarczek węgla
  2,22 2,17 2,14
  2,10
  2,10
  2,10
  2,10
  2,08
  2,01
   Dwutlenek siarki
  0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
   Etery i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Halony: 1211, 1301, 2402
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Halony
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Heksafluorek siarki
  32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Kadm
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Ketony i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Kobalt
  57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Mangan
  23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
   Molibden
  13,61 13,30 13,09
  12,83
  12,83
  12,83
  12,83
  12,72
  12,27
   Nikiel
  404,30
  395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Oleje (mgła olejowa)
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Ołów
  46,23
  45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Perfluorowęglowodory
  32,00
  31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  91,26
  89,21 87,81
  86,09
  86,09
  86,09
  86,09
  85,32
  82,28
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany –
  ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności
  404,30
  395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Polichlorowane bifenyle
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,38
  0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły nawozów sztucznych
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły polimerów
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły węgla brunatnego
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły ze spalania paliw
  0,38
  0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
   Pyły pozostałe
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Rtęć
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Sole niemetali
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Substancje organiczne
  6,77
  6,62 6,52
  6,39
  6,39
  6,39
  6,39
  6,33
  6,10
   Tlenek węgla
  0,11
  0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,56
  0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
   Tlenki niemetali
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   1,1,1-trójchloroetan
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,11
  0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,52
  1,49 1,47
  1,44
  1,44
  1,44
  1,44
  1,43
  1,38
   Wodorofluorowęglowodory
  32,00
  31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Związki heterocykliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Związki izocykliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2020 w roku 2021 nieznacznej zmianie ulegają również:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) i porównywanym Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) - tożsamym w zakresie przypisów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000961

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) dostępne jest na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. poz. 1038) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1038/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. poz. 875) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/875/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2019 / 2020)

  W roku 2020 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2019. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2018 / 2019)

  W roku 2019 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2018. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2,
  • tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat 2017 / 2018

  W roku 2018 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie równym stawkom dla roku 2017. Nie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016; 27.09.2017; 04.01.2018; 05.11.2018; 02.11.2019 r.; 31.10.2020 r.

  Aktualności
  • 15
   luty
   W dziale „Bilans LZO” dodaliśmy stronę o wprowadzaniu danych o LZO do Krajowej bazy (KOBiZE). Opisaliśmy dwie podstawowe metody: - Metoda 1 „źródło-surowiec”: umożliwia poprzez zdefiniowanie oddzielnych wskaźników emisji dla różnych rodzajów związków zawartych w preparacie wskazanie różnych stawek opłat w zakładce „Opłaty”, która stanowi podstawę wykazu informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, - Metoda 2 „wskaźniki zastępcze dla instalacji”: umożliwia znaczące ograniczenie czasu na wprowadzenie danych do KOBiZE poprzez wyznaczenie zastępczego wskaźnika emisji odniesione do ogólnego parametru charakteryzującego pracę instalacji w ciągu roku, np. wielkości produkcji, albo łącznego zużycia surowców. Sposób wprowadzania danych w kolejnych krokach dla metody 1 i 2 przedstawiliśmy na przykładach liczbowych, wraz z analizą wymagań prawnych zawartych w art. 285 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz art. 288 ust. 1 pkt 2.
  • 10
   luty
   W dziale „Obliczenia emisji” umieściliśmy kalkulator obliczeń ilości zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach oczyszczających, którą należy raportować w Dziale 4 sprawozdania GUS OS-1. Obliczenia są wykonywane na podstawie danych o skuteczności urządzenia „η” i emisji „E”. Artykuł zawiera wyprowadzenie wzoru obliczeniowego, kalkulator oraz formułę umożliwiającą dodanie algorytmu do arkusza excel. Całość dostępna jest na stronie http://wszystkooemisjach.pl/434/obliczenia-zanieczyszczen-zatrzymanych-lub-zneutralizowanych-w-urzadzeniach-oczyszcza
  • 08
   luty
   Monitoring odorów, system antyodorowy, eliminacja lub minimalizowanie uciążliwości zapachowej to tylko niektóre tematy przewidziane do prezentacji w trakcie 31. Konferencji Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, która odbędzie się 23-25 marca 2021 r. w Wiśle oraz on-line. Organizator - firma Abrys przewidziała również prezentacje dotyczące systemu odgazowania składowiska i zagrożeń pożarowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://skladowiskowa.abrys.pl/
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  DPF SNCR EcoeXhaust oczyszczanie spalin
  emisje KOBiZE i opłaty za korzystanie ze środowiska za 2020 rok - warsztaty on-line
  Warsztaty doskonalące z obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu
  Operat FB

  Terminy najbliższych warsztatów:

  Data
  Godzina
  02.03.2021 r. 800 ÷ 1600
  03.03.2021 r.
  800 ÷ 1600 brak miejsc 


  Warsztaty z obliczeń emisji za rok 2020
  Warsztaty z modelowania stężeń

  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EPA [LDAR] Consent Decree Entered to Resolve Clean Air Act Violations at the ABC Coke Facility in Tarrant, Alabama (24.02.2021)

  JRC: Clean Mobility: New report on conformity factors for Real Driving Emissions (22.02.2021)

  JRC emisje z samochodów
  ©JRC

  EPA [układy chłodnicze z amoniakiem] U.S. EPA penalizes Salinas, California company over violating Clean Air Act chemical safety requirements (17.02.2021)

  MKiŚ: Deklaracje dotyczące przyznania kontyngentów na przywóz fluorowanych gazów cieplarnianych - HFC w 2022 r. (12.02.2021)

  MKiŚ: Sprawozdania w zakresie F-GAZÓW i SZWO do Bazy Danych Sprawozdań (10.02.2021)

  EPA [emisje z remontu instalacji] EPA penalizes Shell for Anacortes refinery release (10.02.2021)

  EPA [emisje LZO z magazynowania odpadów] EPA settles with Emerald Kalama Chemical, LLC over hazardous waste handling, storage violations (08.02.2021)

  GDOŚ: Polsko-niemieckie spotkanie ws. transgranicznego oddziaływania na środowisko (29.01.2021)

  WIOŚ: Awaria dopalacza termicznego w Vesuvius w Skawinie (28.01.2021)

  U.S. EPA [emisje z pochodni] Dow Chemical Company and Two Subsidiaries Will Reduce Harmful Air Pollution at Four Chemical Plants (27.01.2021)

  U.S. EPA [układy chłodnicze z amoniakiem] EPA Reaches Settlement with Des Moines Cold Storage Co. Inc. for Alleged Clean Air Act Violations (27.01.2021)

  IOŚ: III FORUM INNOWACYJNOŚCI  „Klimat wobec wyzwań XXI wieku” zaproszenie na 29 stycznia 2021 r.

  WIOŚ: Wyniki pomiarów stężeń styrenu po pożarze w Zakładach Chemicznych Synthos (22.01.2021)

  MKiŚ: Zasady rozliczania emisji gazów cieplarnianych za rok 2020 w ramach EU ETS (22.01.2021)

  WIOŚ: Pożar odpadów niebezpiecznych w Kaczycach (22.01.2021)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  NOx depolluting performance of photocatalytic materials in an urban area – Part I: Monitoring ambient impact

  An experiment-based impulse response method to characterize airborne pollutant sources in a scaled multi-zone building

  Sensitivity analysis of O3 formation to its precursors-Multifractal approach

  Zobacz EUR-Lex:

  Decyzja Komisji (UE) 2021/355 z dnia 25 lutego 2021 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2021) 1215) (26.02.2021)

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/277 z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów (23.02.2021)

  Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego (23.02.2021)

  Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów – Ogłoszenie o złożeniu wniosku o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie metanu występującego w złożu węgla kamiennego (23.02.2021)

  ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2021/115 z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 w odniesieniu do kwasu perfluorooktanowego (PFOA), jego soli i związków pochodnych (02.02.2021)

  Trybunał Sprawiedliwości: Sprawa C-320/19: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 3 grudnia 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Berlin – Niemcy) – Ingredion Germany GmbH / Bundesrepublik Deutschland [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2003/87/WE – System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – Artykuł 3 lit. h) – Nowe instalacje – Artykuł 10a – Przejściowy system przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji – Decyzja 2011/278/UE – Artykuł 18 ust. 1 lit. c) – Poziom działalności związanej z paliwami – Artykuł 18 ust. 2 akapit drugi – Wartość odpowiedniego współczynnika wykorzystania zdolności produkcyjnych] (01.02.2021)

  Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2022 r. (22.01.2021)

  Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2015/886 z dnia 8 czerwca 2015 r. zmieniającej decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (21.01.2021)

  Sprostowanie do decyzji Komisji (UE) 2016/397 z dnia 16 marca 2016 r. zmieniającej decyzję 2014/312/UE ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (21.01.2021)

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2014/312/UE z dnia 28 maja 2014 r. ustanawiającej ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE farbom i lakierom wewnętrznym i zewnętrznym (21.01.2021)

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/1939 z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w odniesieniu do pomocniczych strategii emisji (AES), dostępu do informacji z OBD pojazdu oraz informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, pomiaru emisji w okresach rozruchu zimnego silnika oraz użytkowania przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS) na potrzeby pomiaru liczby cząstek stałych odnośnie do pojazdów ciężkich (15.01.2021)