Prawo – orzeczenia NSA – tło zanieczyszczenia powietrza

  Wyrok NSA z dnia 26 września 2013 r. (II OSK 1644/13) – odnoszący się do sposobu wyznaczania wartości tła zanieczyszczenia powietrza – oddalający skargę kasacyjną Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2013 r. sygn. akt IV SA/Wa 1728/11 w sprawie ze skarg [...] Towarzystwa Przyrodniczego [...] z siedzibą w K. i Stowarzyszenia "[...]" z siedzibą w G. na decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia – w uzasadnieniu orzeczenia NSA wskazał między innymi:

  „Sąd pierwszej instancji nie stwierdził niewłaściwie przedstawionego oddziaływania inwestycji na stan powietrza, co wiąże się z ochroną zdrowia ludzi i miasta, jak próbowało to wywieść skarżące Stowarzyszenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym, wskazując na przyjęcie w obliczeniach zaniżonych poziomów tła zanieczyszczeń powietrza. […] Przedstawiona w raporcie analiza oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze wykonana została w oparciu o referencyjną metodę modelowania poziomów substancji w powietrzu. Metoda ta została określona na podstawie Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Według załącznika nr 3 ww rozporządzenia zatytułowanego "Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu" pkt 1 "Dane do obliczeń poziomów substancji w powietrzu" pkt 1.1 "Tło substancji, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Do pozostałych substancji uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednione dla roku". […] W obliczeniach dotyczących poziomów dopuszczalnych uwzględniono, zatem wymienione wartości tła, zaś wobec braku unormowania dla dwutlenku siarki uwzględniono tło w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku, czyli 2 µg/m³ (z 20 µg/m³)”. Całość orzeczenia nsa dostępna jest na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C25D092FA8.

  Wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r. (II OSK 495/12) – odnoszący się lokalizacji przedsięwzięcia w pobliżu źródła powodującego ponadnormatywne skażenie powietrza – uchylający zaskarżony wyrok i przekazujący sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania – ze skargi kasacyjnej Stowarzyszenia A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 października 2011 r. sygn. akt IV SA/Wa 1067/11 w sprawie ze skargi Stowarzyszenia A. z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia [...] marca 2011 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia – w uzasadnieniu orzeczenia NSA wskazał między innymi:

  „Zarzut, że nie została przeprowadzona rzetelna analiza usytuowania projektowanego przedsięwzięcia związku z ponadnormatywnym skażeniem powietrza z przebiegającej w najbliższym sąsiedztwie tranzytowej arterii komunikacyjnej, zdaniem Sądu I instancji, jest w istocie zarzutem naruszenia art. 144 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. – dalej jako "p.o.ś."). Z materiału dowodowego wynika, że eksploatacja instalacji w postaci garaży nie będzie skutkowała przekroczeniem standardów jakości środowiska. Nie może być podstawą odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia okoliczność, że inna instalacja powoduje przekroczenie standardów jakości środowiska. Taka sytuacja uzasadnia ewentualnie podjęcie czynności skutkujących tym, by instalacja powodująca przekroczenie standardów jakości środowiska była eksploatowana tak, żeby standardy te nie były przekraczane.”. Całość orzeczenia nsa dostępna jest na stronie internetowej http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8D82223727.

  Aktualności
  • 04
   kwiecień
   Artykuł zawiera szczegółowy opis metodyki wyznaczania emisji niezorganizowanej związków organicznych z oczyszczalni ścieków, opracowanej przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA). Opis teorii modelu uzupełnia przykład obliczeń dla komory zbiorczej ścieków zawierających fenol, pozwalający prześledzić sposób doboru algorytmów obliczeniowych oraz zakres niezbędnych do obliczeń danych. W artykule oceniono również uproszczone metody szacowania emisji niezorganizowanej z oczyszczalni ścieków oraz obliczenia na podstawie pomiarów imisji i modelowania.
  • 04
   kwiecień
   Zapraszamy na Targi InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna, ramach których w dniach 11-12 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących, takich jak warsztaty Fotowoltaika, seminarium Przyszłość Kogeneracji w Polsce, VIII Dolnośląskie Forum Energii Odnawialnej (bezpłatne po rejestracji online), III Dzień Rolnictwa "Rolnik z energią” (bezpłatne po rejestracji online), warsztaty ENERGETYKA WODOROWA - technologie i perspektywy.
  • 09
   marzec
   W artykule opisano najważniejsze zagadnienia zawarte w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 43/231) decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń. Zakres materiału obejmuje poziomy emisji BAT-AEL, techniki ograniczania emisji i zasady monitorowania emisji, w tym bilans azotu i obliczenia na podstawie pomiaru stężenia i współczynnika wentylacji. © 123rf.com
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Filtry odpylanie
  szkolenie modelowanie
  Szkolenie f-gazy
  InEnerg 2017 targi
  OZE Energiczny Obywatel

  Zobacz komunikaty JRC / US EPA / EEA / NIK:

  Juncker Plan: EUR 150 million to finance more sustainable shipping (21.04.2017)

  EPA Settles with Westward Seafoods for Violating Federal Clean Air Rules in Dutch Harbor, Alaska (20.04.2017)

  EPA Administrator Brings Back-to-Basics Agenda to Missouri Power Plant (20.04.2017)

  EEA: Fuel efficiency improvements of new cars in Europe slowed in 2016 (20.04.2017)

  EEA: Monitoring of CO2 emissions from passenger cars – Regulation 443/2009 (20.04.2017)

  EPA to Reconsider Oil and Gas Rule (19.04.2017)

  EPA to Reconsider ELG Rule: EPA takes another action to implement President Trump’s vision (13.04.2017)

  EPA Launches Back-To-Basics Agenda at Pennsylvania Coal Mine (13.04.2017)

  Reported data on large combustion plants covered by Directive 2001/80/EC (03.04.2017)

  Renewables assuming greater role in the EU energy mix, helping to reduce greenhouse gas emissions (03.04.2017)

  odnawialne źródła energii

  © EEA

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Characte- rizations of volatile organic com- pounds (VOCs) from vehicular emissions at roadside environment: The first comprehensive study in Northwestern China (22.04.2017)

  Are organic films from atmospheric aerosol and sea water inert to oxidation by ozone at the air-water interface? (22.04.2017)

  Quantifying inflow uncertainties in RANS simulations of urban pollutant dispersion (19.04.2017)

  Impact of partitioning and oxidative processing of PAH in fogs and clouds on atmospheric lifetimes of PAH (14.04.2017)

  Zobacz EUR-Lex:

  Rozporządzenie Komisji UE 2017/654 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1628 odnośnie wymogów technicznych i ogólnych dotyczących wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach (13.04.2017)

  Rozporządzenie Komisji UE 2017/655 z dnia 19 grudnia 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1628 odnośnie monitorowania emisji zanieczyszczeń gazowych z silników spalinowych wewnętrznego spalania w trakcie eksploatacji zamontowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (13.04.2017)

  Rozporządzenie Komisji UE 2017/656 z dnia 19 grudnia 2016 r. określające wymogi administracyjne dotyczące wartości granicznych emisji i homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1628 (13.04.2017)

  Rozporządzenie Komisji UE 2017/686 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie 2015/96 w odniesieniu do wymogów dotyczących efektywności środowiskowej i osiągów jednostki napędowej pojazdów rolniczych i leśnych (12.04.2017)

  Rozporządzenie Komisji 2017/605 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (30.03.2017)

  Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia - Opinia Europejskiego Komitetu Regionów (21.03.2017)

  Plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym - Opinia Europejskiego Komitetu Regionów (21.03.2017)

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 19 stycznia 2017 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej - Plan monitorowania - Obliczanie emisji z instalacji - Odejmowanie ilości przenoszonego dwutlenku węgla (CO2) - Wyłączenie CO2 wykorzystywanego przy produkcji wytrąconego węglanu wapnia (06.03.2017)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/302 z dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do intensywnego chowu drobiu lub świń zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE  (21.02.2017)

  © 123rf.com

  Przyjęcie decyzji Komisji w sprawie powiadomienia przez Republikę Finlandii o zmienionym przejściowym planie krajowym, o którym mowa w art. 32 ust. 6 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (15.02.2017)

  Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających w 2018 r. przywozić do Unii Europejskiej lub z niej wywozić substancje kontrolowane, które zubożają warstwę ozonową, oraz dla przedsiębiorstw zamierzających w 2018 r. produkować lub przywozić te substancje do nieodzownych zastosowań laboratoryjnych i analitycznych (10.02.2017)