Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych IED 2.0 – szkolenie 4 czerwca 2024

  Zakres szkolenia – Nowelizacja dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED 2.0)

  Znowelizowana dyrektywa 2010/75/EU ws. emisji przemysłowych (IED) zostanie opublikowana w maju lub pierwszej połowie czerwca 2024 r. (ostateczny tekst został zatwierdzony 12 kwietnia przez Radę Unii Europejskiej), z dwudziestodwumiesięcznym terminem przewidzianym na  transpozycję do przepisów krajowych. Można więc przyjąć, że za 2 lata w Polsce i całej EU zaczną  obowiązywać regulacje wynikające z nowej dyrektywy IED. Należy jednak zaznaczyć, że jest to pewne uproszczenie gdyż przepisy przejściowe w znowelizowanej dyrektywie są dość rozbudowane i poszczególne wymagania zaczną obowiązywać w różnym czasie. Będzie to uzależnione m.in. od tego czy dana instalacja należy do branży objętej już obecnie zakresem IED czy może do któregoś z nowych sektorów takich jak np. produkcja baterii czy wydobycie ród metali. Stosowanie niektórych przepisów powiązano też w wielu przypadkach z publikacją nowych Konkluzji BAT lub zmianą pozwolenia zintegrowanego wynikającą z przesłanek, o których mowa w art. 21 ust 5 IED – choć akurat w krajowym systemie prawnym ten drugi przypadek zdarza się bardzo rzadko. Tym niemniej zmian jest wiele  i należy działać już teraz

  Dyrektywa IED 2.0 wprowadza dużo nowych obowiązków administracyjnych i sprawozdawczych, znaczny wzrost uznaniowości na etapie uzgadniania warunków pozwoleń (np. wybór poziomu emisji z zakresu BAT – co prowadzić będzie do ostrzejszych wymagań).

  Zaplanowane zmiany odbiją się na wymaganiach i funkcjonowaniu wszystkich branż od energetyki, przez chemię, hutnictwo, przemysł mineralny po przetwarzanie odpadów oraz chów i hodowlę zwierząt – łącznie z nowymi branżami.

  Warto wskazać chociażby na następujące kwestie:

  a)  Wielkości dopuszczalnej emisji ustalane w pozwoleniu na podstawie analizy przeprowadzonej przez prowadzącego instalację, wskazującej najniższą osiągalną wartość z przedziału BAT AELs

  b)  Monitoring jakości środowiska w przypadku uzyskania odstępstwa od BAT AELs, gdzie decyzja czy taki obowiązek nałożyć czy nie pozostaje w dużej mierze w gestii organu ochrony środowiska

  c)   Zwiększenie zakresu udziału społeczeństwa, co będzie wymagało istotnego doprecyzowania obowiązujących przepisów zarówno na poziomie rozporządzeń jak i wytycznych/poradników

  d)  Wiążący charter niektórych poziomów przygotowania środowiskowego (BAT AEPLs)

  e)  Rozbudowany zakres obowiązkowego systemu zarządzania środowiskiem (EMS) obejmujący m.in. inwentaryzację substancji chemicznych oraz ocenę wpływu tych substancji na ludzi i środowisko jak również analizę możliwości ich zastąpienia bezpieczniejszymi odpowiednikami

  f)   Powołanie centrum innowacji i promocja tychże w Konkluzjach BAT np. poprzez dłuższy (6-cio letni) okres na dostosowanie. Istotne będzie zaangażowanie krajowej administracji jak i przemysłu w proces identyfikacji innowacji mających potencjał na zaistnienie w przyszłych Konkluzjach BAT

  g)  Opracowanie do 30 czerwca 2030 (dla branż energochłonnych) Planów Transformacji wskazujących ścieżkę osiągnięcia przez instalację neutralności klimatycznej, wdrożenia gospodarki w obiegu zamkniętym i eliminacji/ograniczenia emisji

  h)  Obowiązek okresowej weryfikacji aktualności i poprawności Planów Transformacji oraz EMS przez nieżelazne jednostki/podmioty weryfikujące lub certyfikujące

  i)   Nowe reguły oceny zasadności udzielenia odstępstwa od BAT AELs oraz oceny uznawania wielkości dopuszczalnej emisji za dotrzymane – obydwa zagadnienia mają zostać doprecyzowane w formie osobnych decyzji wykonawczych Komisji. Będzie to wymagało zaangażowania ze strony krajowej administracji jak prawdopodobnie wsparcia ze strony przemysłu

  j)   Pozwolenia zintegrowane dla nowych branż nieobjętych dotychczas zakresem dyrektywy

  k)  Wdrożenie nowych przepisów dotyczących odszkodowań i kar, tak by właściwie odzwierciedlić zapisy dyrektywy bez tworzenia nadregulacji i w sposób umożliwiających ich proporcjonalne i racjonalne stosowanie

  Ww. zagadnienia są przedmiotem szkolenia zaplanowanego na dzień 4 czerwca 2024

  Należy także pamiętać, że nowelizacja IED zbiega się w czasie z rozpoczęciem drugiego cyklu rewizji dokumentów referencyjnych BAT (BREFów), który zaowocuje publikacją zaktualizowanych Konkluzji BAT i kolejnym procesem aktualizacji pozwoleń oraz dostosowania instalacji, już wg. nowych zasad. Program prac Biura IPPC w tym zakresie nie jest jeszcze znany, jednak Komisja komunikowała, że począwszy od roku 2024 planuje co roku rozpoczynać prace nad dwom BREFami – jednym dla branży istniejącej i jednym dla branży nowej (obejmuje to także BREF dla składowania odpadów gdyż do tej pory dla tej działalności BREF nie został opracowany).

  Informacja o wykładowcy

  Szkolenie poprowadzi wyjątkowy wykładowca – pan Marcin Wiśniewski – ekspert w zakresie pozwoleń zintegrowanych oraz Najlepszych Dostępnych Technik BAT. Od ponad 15 lat zajmujący się regulacjami prawnymi dotyczącymi emisji przemysłowych opracowywanych na poziomie krajowym oraz europejskim. Przedstawiciel krajowy podczas prac w Radzie UE nad rewizją dyrektywy ws. emisji przemysłowych IED. Członek Technicznych Grup Roboczych opracowujących Konkluzje BAT. Ekspert narodowy w Dyrekcji Generalnej ds. środowiska Komisji Europejskiej.

  Oferowane przez nas szkolenie będzie wyjątkową okazją, aby poznać u źródła nadchodzącą, fundamentalną zmianę w pozwoleniach zintegrowanych, i właściwie wykorzystać krótki czas jaki przewidziano na przygotowanie do zmian.

  Do kogo adresowane jest szkolenie „Nowelizacja dyrektywy 2010/75/UE ws. emisji przemysłowych”?

  Zakres i treść szkolenia zostały opracowane z myślą o trzech grupach odbiorców:

  - specjalistach ds. ochrony środowiska w zakładach podlegających pod pozwolenie zintegrowane

  - urzędnikach wydających pozwolenia zintegrowane

  - firmach konsultingowych w ochronie środowiska

  Co jest celem szkolenia?  

  Celem szkolenia jest umożliwienie osobom zajmującym się pozwoleniami zintegrowanymi i instalacjami, które ich wymagają uzyskanie wiedzy o zmianach w dyrektywie o emisjach przemysłowych, tak aby właściwie przygotować się do nadchodzących zmian w prawie, w szczególności w zakresie wymagań względem pozwoleń zintegrowanych i wymagań technicznych wobec instalacji.

  Formuła szkolenia o zmianie dyrektywy IED

  Szkolenie stanowi kompendium wiedzy o zmianach w dyrektywie 2010/75/UE, nie wyłączając żadnego z komponentów środowiskowych, prawnych, ani technicznych. Będzie poprowadzone w nowoczesnej formule szkolenia online live łączącej zalety szkolenia tradycyjnego (możliwość zadawania pytań i przedyskutowania ważnych dla Uczestników tematów) z atutami szkolenia internetowego (brak dojazdu, etc.). Szkolenie dot. nowej dyrektywy IED jest zaplanowane na jeden dzień, i obejmuje 3 bloki wykładów oraz panel dyskusyjny.

  Cena Szkolenia

  Koszt szkolenia wynosi 950 zł netto od osoby.

  Prosimy o zapoznanie się z programem i regulaminem Szkolenia oraz o przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na dole strony.

  Program Szkolenia Nowelizacja dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED 2.0)

     9:15   

  Rozpoczęcie

  9:15÷11:00  

  1.   Cele i założenia rewizji dyrektywy

  2.   Nowe oraz zmienione definicje istotnych pojęć

  3.   Zmiany w Załączniku I – nowe rodzaje działalności

  4.   Zmiany usprawniające istniejące mechanizmy

  a.   Określanie dopuszczanych wielkości emisji w pozwoleniu zintegrowanym na podstawie BAT AELs

  b.   Nowa rola poziomów przygotowania środowiskowego BAT AEPLs

  c.   Kontrola wpływu instalacji na jakość środowiska

  d.   Ocena zgodności z dopuszczalnymi wielkościami emisji

  e.   BAT AELs vs. Standardy emisyjne

  f.    Udział społeczeństwa

  5.   Nowe elementy pozwoleń zintegrowanych

  a.   System zarządzania środowiskowego

  i.    System zarządzania chemikaliami

  ii.   Benchmarks

  iii. Udostępnianie

  b.   Plan Transformacji

  c.   Nowo pojawiające się techniki i innowacje

  d.   Dostęp do pozwoleń

  11:00÷11:30   

  Przerwa

  11:30÷13:00   

  6.   Mechanizmy elastyczne

  a.   Odstępstwa od BAT AELs

  b.   Odstępstwa od BAT AEPLs

  c.   Derogacja kryzysowa

  7.   Zasady rewizji/opracowywania wymagań BAT

  a.   Zmiany w dokumentach BREF

  b.   Usprawnienie/przyspieszenie procesu Sewilskiego

  c.   INCITE – (tzw. centrum innowacji)

  d.   Nowy cykl rewizji wymagań BAT

  13:00÷13:30   

  Przerwa

  13:30÷15:00   

  8.   Sankcje

  a.   Odszkodowania

  b.   Kary pieniężne

  9.   Instalacje do chowu lub hodowli drobiu lub świń

  a.   Nowe progi określające skalę działalności

  b.   Złagodzenie obciążeń administracyjnych

  c.   Zapobieganie dzieleniu instalacji

  d.   Zasady operacyjne

  10. Transpozycja i przepisy przejściowe

  11. Panel dyskusyjny

  15:00   

  Zakończenie

  Powyższy program odpowiada typowemu przebiegowi szkolenia przy standardowej intensywności zadawania pytań i może zostać dostosowany do bieżących potrzeb wydarzenia.

  Przejdź do regulaminu szkolenia

  Dane kontaktowe:

  Telefon:

  +48 57 70 55 551
  +48 781 660 335

  e-mail:

  szkolenia@wszystkooemisjach.pl

   

  Formularz zgłoszeniowy


  pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
  Aktualności
  • 10
   czerwiec
   W minionym tygodniu zostały opublikowane następujące artykuły o jakości powietrza w Europie: -    podsumowanie oceny narażenia mieszkańców miast według aktualnych i nowych standardów jakości powietrza (opracowanie Europejskiej Agencji Środowiska EEA) -    artykuł Atmospheric Environment pt. Future scenarios for air quality in Europe […] An assessment for the Gothenburg protocol review Opracowanie EEA zawiera przyjazne dla użytkownika zobrazowanie stężeń występujących w roku 2022 i 2023 na tle obowiązujących obecnie standardów oraz wytycznych WHO, które stanowiły podstawę rewizji dyrektyw w sprawie jakości powietrza atmosferycznego. Zobrazowanie jest dostępne dla 5 substancji: pyłu zawieszonego PM10; PM2,5; ozonu; NO2 oraz BaP. W artykule Atmospheric Environment przedstawiono natomiast wyniki modelowania średnich rocznych stężeń PM2,5 i NO2 dla różnych scenariuszy emisji, w tym scenariusza maksymalnej możliwej technicznie redukcji (MFR). Wskazują one, że w scenariuszu bazowym do 2030 r. 75% populacji UE będzie w dalszym ciągu narażonych na działanie pyłu PM 2,5 powyżej poziomu WHO wynoszącego 5 µg/m3, a w roku 2050 - 40%. Dopiero scenariusz maksymalnej redukcji MFR umożliwia do roku 2050 ograniczenie liczby mieszkańców narażonych na przekroczenia poziomu WHO do 14%.
  • 28
   maj
   Pakiet programów komputerowych Operat FB został poszerzony o nowy moduł MSKP (Modelowanie Stężeń Korygowanych Pomiarowo). Moduł umożliwia wykonywanie obliczeń stężeń godzinowych z uwzględnieniem korekty wynikającej z pomiarów prowadzonych w sieci mierników monitorujących stężenia wokół zakładu. Nowy moduł Operatu FB został opracowany z myślą o zakładach prowadzących monitoring jakości powietrza wokół instalacji, dla których jest trudne uzyskanie wysokiej dokładności obliczeń emisji lub propagacji zanieczyszczeń w powietrzu, np. dla oczyszczalni ścieków. Program pobiera automatycznie dane meteorologiczne z serwera weatherstack, a następnie na ich podstawie określa stan równowagi atmosfery i oblicza stężenia w powietrzu. W kolejnym kroku obliczone stężenia są korygowane względem wyników pomiarów z mierników (mnożone przez odpowiednie współczynniki z zastosowaniem metody odwrotności odległości). Szczegółowy opis modułu MSKP znajduje się na stronie https://www.proekors.pl/operatfb-modul-mskp.php
  • 06
   maj
   W minionym tygodniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r., które tworzy nowy Europejski Portal Emisji Przemysłowych zamiast obecnego E-PRTR. Pełny tytuł i link do rozporządzenia: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1244 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie przekazywania danych środowiskowych z instalacji przemysłowych, ustanowienia Europejskiego Portalu Emisji Przemysłowych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 166/2006 W założeniu zmiana systemu sprawozdawczego ma poprawić dostęp społeczeństwa do informacji dotyczących środowiska i poprawić efektywność udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska oraz w  identyfikacji źródeł zanieczyszczeń. Wprowadzana zmiana systemu sprawozdawczego jest związana z gruntowną zmianą systemu zarządzania emisjami przemysłowymi w państwach członkowskich UE, zawartą w zmienionej w ostatnim czasie dyrektywie w sprawie emisji przemysłowych. Szczegółowy opis zmian dyrektywy IED przedstawiamy na stronie https://wszystkooemisjach.pl/543 oraz https://wszystkooemisjach.pl/554 Nowe rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich - od dnia 1 stycznia 2028 r., co oznacza, że prowadzący instalacje po raz pierwszy będą wprowadzać dane o emisjach do nowego systemu za rok 2027.
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Zmiana zasad pozwoleń zintegrowanych / zmiana dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych IED
  Katalizatory do redukcji LZO - Katalizator Grupa PONER
  Operat FB

  Zmiana zasad Pozwoleń Zintegrowanych - Dyrektywa IED 2.0 - szkolenie 4 czerwca 2024

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / Rada Unii Europejskiej / Rada Europejska / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EEA: Europe's air quality status 2024 (06.06.2024)

  zanieczyszczenie powietrza w Europie i Polsce pył zawieszony PM10 PM2,5 nowe standardy jakości powietrza
  © EEA

  U.S. EPA [emisje z galwanizerni] Portland company fined $139,000 for Clean Air Act violations (06.06.2024)

  EPA [N-metylopirolidon] Proposes Requirements to Protect Workers and Consumers from Exposure to Toxic Solvent N-Methylpyrrolidone (05.06.2024)

  IPPC Bureau: rozpoczęcie prac nad BREFem dla wydobywania rud metali (04.06.2024)

  JRC: Cross-border and emerging risks (04.06.2024)

  EPA [transport] penalizes Murfreesboro-based seller of automobile ‘defeat devices’ (04.06.2024)

  KOBiZE: Procedura składania wniosków o przydział uprawnień do emisji na lata 2026-2030 (04.06.2024)

  EPA [transport] cracks down on Louisville-based seller of automobile emissions ‘defeat devices’ that increase air pollution (04.06.2024)

  KOBiZE: Zmiana poziomu znaczącej redukcji emisji do 30,4% dla sieci ciepłowniczych (03.06.2024)

  JRC [produkcja wodoru -  parowy reforming metanu, elektroliza vs transport wodoru pod ciśnieniem, wodoru płynnego lub związanego chemicznie]: Delivering hydrogen to EU’s industry: which are the greenest options? (31.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: UE obszarem wolnym od rtęci - Rada zatwierdza rozporządzenie zmierzające do osiągnięcia zerowego poziomu emisji rtęci (30.05.2024)

  U.S. EPA [niszczenie i regeneracja HFC] Biden-Harris Administration Selects Five Recipients to Receive Nearly $15M in Grants to Address Climate-Damaging Hydrofluorocarbons as Part of Investing in America Agenda (28.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: przyjęła rozporządzenie o śledzeniu i redukcji emisji metanu (27.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: rozporządzenie ustanawiające ramy dla przemysłu neutralnego emisyjnie (27.05.2024)

  WIOŚ w Katowicach: Zakończyła się kontrola w firmie prowadzącej prace na hałdzie Charlotta w Rydułtowach. Sprawa została zgłoszona do Prokuratury 

  emisja niezorganizowana pylenie hałdy zanieczyszczenie powietrza Pm10 PM25
  © WIOŚ Katowice

  EPA [bezpieczeństwo chemiczne] Enforcement Actions at Facilities in Arizona, California and Nevada Address Chemical Safety Deficiencies (23.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej: nowe regulacje dla rynku gazu ziemnego,  wodoru i gazów odnawialnych w ramach pakietu Fit for 55 (21.05.2024)

  U.S. EPA [przeciwdziałanie eksplozjom, butadien] Texas Petrochemical Company Pleads Guilty to Clean Air Act Violation, Fined More than $30 Million in Criminal Fines and Civil Penalties Related to Explosions at Its Facility in Port Neches (21.05.2024)

  MKiŚ: Publikacja projektów 2 rozporządzeń KE w zakresie F-gazów (14.05.2024)

  Rada Unii Europejskiej zatwierdziła bardziej rygorystyczne normy emisji CO₂ dla pojazdów ciężkich i cel osiągnięcia przez autobusy miejskie 100-procentowej bezemisyjności do roku 2035 (13.05.2024)

  GIOŚ: Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich (13.05.2024)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Future scenarios for air quality in Europe, the Western Balkans and EECCA countries: An assessment for the Gothenburg protocol review

  Intercomparison of methods for atmospheric reactive mercury observations: Evidences to interpret what we are actually measuring

  The role of roadside green infrastructure in improving air quality in and around elderly care centres in Nanjing, China

  Ultrafine particles formation from ozonolysis of gas- and particle-phases of cigarette smoke

  Zobacz EUR-Lex:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1610 z dnia 14 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1242 w odniesieniu do zaostrzenia norm emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz włączenia obowiązków sprawozdawczych, zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/858 i uchylające rozporządzenie (UE) 2018/956Tekst mający znaczenie dla EOG (06.06.2024)

  Komunikat Komisji – Publikacja łącznej liczby uprawnień znajdujących się w obiegu w 2023 r. do celów rezerwy stabilności rynkowej w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji ustanowionego dyrektywą 2003/87/WE (03.06.2024)

  Sprostowanie do dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniającej załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu (27.05.2024)

  Dyrektywa delegowana Komisji UE 2024/1405 z dnia 14 marca 2024 r. zmieniająca załącznik IX do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/2001 w odniesieniu do dodawania surowców do produkcji biopaliw i biogazu (17.05.2023)

  Decyzja Komisji z dnia 12 marca 2024 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Czech, Danii, Niemiec, Irlandii, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Węgier, Austrii, Polski, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej (15.05.2024)

  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze UE 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (15.05.2023)

  Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (15.05.2023)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE 2024/1321 z dnia 8 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze UE 2018/2067 w odniesieniu do weryfikacji danych oraz akredytacji weryfikatorów (13.05.2023)

  URZĄD NADZORU EFTA – Decyzja nr 039/24/COL z dnia 27 marca 2024 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie zwolnień z podatku akcyzowego obejmującego spalanie odpadów oraz z podatku od emisji CO2 obejmującego gaz płynny (LPG) i gaz ziemny w przypadku przedsiębiorstw objętych systemem ETS – Zaproszenie do zgłaszania uwag dotyczących pomocy państwa zgodnie z częścią II art. 4 ust. 4 i częścią I art. 1 ust. 2 protokołu 3 do Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości w odniesieniu do wyżej wymienionych środków (08.05.2024)

  P9_TA(2023)0394 – Homologacja typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów (Euro7) – Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 9 listopada 2023 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7) oraz uchylenia rozporządzeń (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 (COM(2022)0586 – C9-0375/2022 – 2022/0365 COD - Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie (08.05.2024)

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2024/1257 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do takich pojazdów, w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatora (Euro 7), zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009, rozporządzenie Komisji (UE) nr 582/2011, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1151, rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2400 oraz rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1362 (08.05.2024)