Obliczenia zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach oczyszczających do GUS OS-1

  Poniżej przedstawiamy kalkulator obliczeń ilości zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach oczyszczających, którą raportujemy w Dziale 4 sprawozdania GUS OS-1. Obliczenia są wykonywane według metody 3 (dostępne dane o skuteczności urządzenia „η” i emisji „E”, przy braku możliwości określenia ilości zanieczyszczeń dopływających do urządzenia „U”). Wzór wyprowadzono posługując się następującymi symbolami:

  η – skuteczność urządzenia

  R – masa zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniu (GUS OS-1, dział 4)

  U – unos zanieczyszczeń, ilość zanieczyszczeń dopływających do urządzenia

  E – emisja masa zanieczyszczeń, które przedostaną się przez urządzenie (nie zostaną zatrzymane lub zneutralizowane)

  Skuteczność oczyszczania wyrażona jest jako stosunek masy zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniu względem zanieczyszczeń dopływających do urządzenia:

  η = R / U   (wzór 1) stąd po przekształceniu wzoru R wynosi:

  R = η × U   (wzór 2)

  Unos (ilość zanieczyszczeń dopływających do urządzenia) jest sumą zanieczyszczeń zatrzymanych w urządzeniu i tych, które się przez urządzenie przedostaną (emisji):

  U = R + E   (wzór 3)

  Podstawiając unos „U” do wzoru 2 otrzymamy:

  R = η × (R + E)   (wzór 4), a po wykonaniu mnożenia:

  R = η×R + η×E   (wzór 5)

  Przenosząc składniki R na lewą stronę równania otrzymamy:

  R - η×R = η×E   (wzór 6)

  Wyłączając R przed nawias otrzymamy:

  R(1- η) = η×E   (wzór 7)

  Dzieląc obie strony równania przez (1- η) otrzymamy:

  R = η×E/(1- η)   (wzór 8)

  Jest to wzór na ilość zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniu oczyszczającym w zależności od skuteczności oczyszczania i emisji za urządzeniem.

  Przykład na liczbach:

  U = 10 kg/h

  E = 1 kg/h

  R = 10 - 1 = 9 kg/h

  η = R / U = 9 / 10 = 90% = 0,9

  R = η×E/(1- η)

  9 = (0,9 × 1) / (1 – 0,9) = 0,9 / 0,1 = 9

  Uwagi do metody 3: Metoda służy do szacowania redukcji w skali roku (R) przy założeniu, że przyjmowana skuteczność urządzenia (η) jest właściwa (reprezentatywna) dla całego roku, w którym wyznaczono emisję (E).

  W poniższym kalkulatorze należy wprowadzić przyjmowaną skuteczność urządzenia w % oraz emisję roczną w kg/rok. Wynik R uzyskujemy w kg/rok. Do sprawozdania GUS OS-1 należy wprowadzić wartość w Mg/rok.

  Sprawozdanie GUS OS-1 wymaga podania łącznej ilości zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach oczyszczających w rozbiciu na poszczególne rodzaje (pyłowe, dwutlenek siarki, itd.). Raportowane w formularzu OS-1 wartości powinny stanowić sumę redukcji we wszystkich urządzeniach oczyszczających, eksploatowanych przez prowadzącego instalację. W przypadku urządzeń, które mają różne skuteczności dla różnych związków, np. skruberów oczyszczających mieszaniny gazów, w obliczeniach na potrzeby GUS należy zastosować skuteczności oczyszczania właściwe dla poszczególnych związków i na ich podstawie obliczyć sumy do wprowadzenia do formularza OS-1.

  Aktualności
  • 21
   listopad
   W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej decyzji wykonawczej Komisji ustanawiającej konkluzje BAT dla przetwórstwa metali żelaznych zaktualizowaliśmy stronę główną konkluzji BAT w dziale Prawo: Prawo / Konkluzje BAT W tabeli terminów zostały dodane daty: - przeprowadzenia obowiązkowej analizy warunków pozwolenia zintegrowanego: do dnia 4 maja 2023 r. - obowiązkowego dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT: do dnia 4 listopada 2026 r.
  • 02
   listopad
   Opublikowane w Monitorze Polskim stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 dodaliśmy do stron portalu: - Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: zmiany stawek opłat - Prawo: opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza Stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza na rok 2023 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2022 (średnio o 5,2%). Podstawę stawek opłat dla roku 2023 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 października 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (M. P. poz. 1009) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).
  • 06
   październik
   Serdecznie zapraszamy na szkolenia zaplanowane w sesji jesiennej br.: - Specjalista ds. Emisji - Bilans LZO - Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w powietrzu Cykl szkoleń w sesji jesiennej rozpoczyna szkolenie Specjalista ds. Emisji, które odbędzie się w dniach 29-30.11.2022 r. Szkolenie poprowadzi prof. Agnieszka Goroncy, Bartosz Kuśmidrowicz i Konrad Jabłoński. Szczegółowe informacje o szkoleniu zamieściliśmy na stronie http://wszystkooemisjach.pl/494 W pierwszym tygodniu grudnia odbędzie się szkolenie z Bilansów LZO. Webinarium live 6.12.2022.  Warsztaty on-line 7.12.2022. Szczegóły szkolenia zostały zamieszczone na stronie https://wszystkooemisjach.pl/492 Jesienny cykl szkoleń zamyka szkolenie z obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu, które odbędzie się 13.12.2022 Webinarium live oraz 14.12.2022 Warsztaty on-line. Szkolenie poprowadzi Bartosz Kuśmidrowicz oraz Ryszard Samoć. Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie https://wszystkooemisjach.pl/490
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Szkolenie Bilans LZO 2022
  Szkolenie z obliczeń Rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu 2022
  Szkolenie Specjalista ds. Emisji 2022
  Operat FB

  Program zwiększania kompetencji i Szkolenia zamknięte

  Warsztaty on-line

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EPA [PFAS] Highlights Important Progress in Protecting Communities from PFAS (17.11.2022)

  EPA [metan] and PEMEX Announce Collaboration to Reduce Methane Emissions (14.11.2022)

  U.S. EPA [metan] Biden-Harris Administration Strengthens Proposal to Cut Methane Pollution to Protect Communities, Combat Climate Change, and Bolster American Innovation (11.11.2022)

  IPPC Bureau: The Commission Implementing Decision establishing the BAT conclusions for the ferrous metal processing industry has been published in the Official Journal of the European Union (04.11.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open House Meeting in Santa Teresa, New Mexico on Health Risks from Ethylene Oxide Emissions (27.10.2022)

  NIK: Polska bez szans na pozbycie się azbestu do końca 2032 roku (21.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open Houses and Community Meetings for New Tazewell Residents about Health Risks from Ethylene Oxide (20.10.2022)

  U.S. EPA [HFC] Biden Administration Continues Phasedown of Super-Pollutants to Combat Climate Change and Boost U.S. Manufacturing (20.10.2022)

  EPA [transport] Cracks Down on Sellers of ‘Defeat Devices’ that Increase Air Pollution (18.10.2022)

  IPPC Bureau: The IED Article 75 Committee gave a positive opinion on the draft Commission Implementing Decisions establishing BAT conclusions for the for the textiles industry (TXT) as well as for the common waste gas management and treatment systems in the chemical sector (WGC) through a written procedure (13.10.2022)

  EPA [transport] Fines Midwest Motors in Eureka, Missouri, for Alleged Automobile ‘Defeat Device’ Violations (13.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] community meeting to present update on ethylene oxide risk in Sandy, Utah (12.10.2022)

  EPA [tlenek etylenu] to Hold Open Houses and Community Meetings for Memphis Residents about Health Risks from Ethylene Oxide (11.10.2022)

  NIK: Czyste Powietrze – niewielkie efekty wielkiego programu (07.10.2022)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  A multiscale air quality and health risk modelling system: Design and application over a local traffic management case study

  Hydroxymethanesulfonate formation as a significant pathway of transformation of SO2

  Continental-scale Atmospheric Impacts of the 2020 Western U.S. Wildfires Open access

  Air quality impacts of electric vehicle adoption in California

  Use of a drone-based sensor as a field-ready technique for short-term concentration mapping of air pollutants: A modeling study

  Development and performance evaluation of a two-stage cascade impactor equipped with gelatin filter substrates for the collection of multi-sized particulate matter

  Zobacz EUR-Lex:

  Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję (UE) 2015/1814 w odniesieniu do liczby uprawnień, które mają zostać wprowadzone do rezerwy stabilności rynkowej na potrzeby unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. (15.11.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2110 z dnia 11 października 2022 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do przetwórstwa metali żelaznych (04.11.2022)

  Regulamin ONZ nr 154 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji lekkich pojazdów osobowych i użytkowych w odniesieniu do emisji objętych kryteriami, emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa lub pomiaru zużycia energii elektrycznej i zasięgu przy zasilaniu energią elektryczną

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2087 z dnia 26 września 2022 r. potwierdzająca lub zmieniająca wstępne obliczenia średnich indywidualnych poziomów emisji CO2 oraz docelowych indywidualnych poziomów emisji dla producentów samochodów osobowych i lekkich (28.10.2022)

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 029/22/COL z dnia 9 lutego 2022 r. zmieniająca zasady merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przez wprowadzenie nowych Wytycznych w sprawie pomocy państwa na ochronę klimatu i środowiska oraz cele związane z energią z 2022 (27.10.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1953 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie emisji gazów cieplarnianych objętych decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 406/2009/WE przypadających na poszczególne państwa członkowskie za rok 2020 (17.10.2022)