Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2018

  >>> najbliższe szkolenie otwarte: Specjalista ds. Emisji   8-9.03.2022

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska (emisję substancji do powietrza) obowiązujące w ostatnich latach. 

  Stawki opłat dla roku 2022 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2021 (średnio o 3,4%). Podstawę stawek opłat dla roku 2022 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2022
  2021 2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
   Akrylonitryl (aerozol)
  47,80 46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Aminy i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Amoniak
  0,49 0,47 0,46 0,45
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
   Arsen
  418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
   Azbest
  418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
   Benzen
  9,54 9,23 9,02 8,88
  8,71
  8,71
  8,71
  8,71
  8,63
   Benzo/a/piren
  418,05 404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
   Bizmut
  19,91 19,26 18,83 18,53
  18,17
  18,17
  18,17
  18,17
  18,01
   Cer
  149,30 144,39 141,14 138,92
  136,20
  136,20
  136,20
  136,20
  134,99
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  23,91 23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  209,01 202,14 197,6 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
   HCFC
  66,19 64,01 62,57 61,58
  60,37
  60,37
  60,37
  60,37
  59,83
   Chrom
  59,75 57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
   Cyna
  6,27 6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
   Cynk
  6,27 6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
   Tetrachlorek węgla
  211,79 204,83 200,22 197,07
  193,21
  193,21
  193,21
  193,21
  191,49
   Dwusiarczek węgla
  2,30 2,22 2,17 2,14
  2,10
  2,10
  2,10
  2,10
  2,08
   Dwutlenek siarki
  0,58 0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,32 0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
   Etery i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Halony: 1211, 1301, 2402
  209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
   Halony
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Heksafluorek siarki
  33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
   Kadm
  209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
   Ketony i ich pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Kobalt
  59,75 57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Mangan
  23,91 23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,32 0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
   Molibden
  14,07 13,61 13,30 13,09
  12,83
  12,83
  12,83
  12,83
  12,72
   Nikiel
  418,05
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
   Oleje (mgła olejowa)
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Ołów
  47,80 46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Perfluorowęglowodory
  33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,41
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  94,36 91,26 89,21 87,81
  86,09
  86,09
  86,09
  86,09
  85,32
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany –
  ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności
  418,05
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
   Polichlorowane bifenyle
  209,01
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,39 0,38 0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
   Pyły nawozów sztucznych
  1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
   Pyły polimerów
  0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
   Pyły węgla brunatnego
  0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,60 1,55 1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
   Pyły ze spalania paliw
  0,39 0,38 0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
   Pyły pozostałe
  0,63 0,61 0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
   Rtęć
  209,01
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
   Sole niemetali
  1,41
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Substancje organiczne
  7,00 6,77 6,62 6,52
  6,39
  6,39
  6,39
  6,39
  6,33
   Tlenek węgla
  0,11 0,11 0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,58 0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
   Tlenki niemetali
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   1,1,1-trójchloroetan
  209,01 202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,11 0,11 0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,57 1,52 1,49 1,47
  1,44
  1,44
  1,44
  1,44
  1,43
   Wodorofluorowęglowodory
  33,09 32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Związki heterocykliczne
  1,41 1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
   Związki izocykliczne
  1,41
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2021 w roku 2022 nieznacznej zmianie ulegają również:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D), przy czym określono stawkę za ON spalany w silnikach w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach (lp. 32),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) i porównywanym  Obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961)  zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) - tożsamym w zakresie przypisów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M. P. poz. 960) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000960

  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000961

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) dostępne jest na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. poz. 1038) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1038/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. poz. 875) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/875/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2020 / 2021)

  W roku 2021 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2019 / 2020)

  W roku 2020 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2019. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2018 / 2019)

  W roku 2019 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2018. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2,
  • tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat 2017 / 2018

  W roku 2018 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie równym stawkom dla roku 2017. Nie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016; 27.09.2017; 04.01.2018; 05.11.2018; 02.11.2019 r.; 31.10.2020 r.; 04.11.2021 r.

  Aktualności
  • 20
   grudzień
   Termin szkolenia zaplanowanego pierwotnie na 25-26 stycznia 2022 r. został zmieniony na 8-9.03.2022 r. Zmiana podyktowana jest realizacją przez Organizatora celów z pozostałych dziedzin poza działalnością edukacyjną.
  • 15
   listopad
   Zapraszamy na unikalne szkolenie 25÷26 stycznia 2022 r., poświęcone w całości praktycznym aspektom zarządzania emisjami w zakładach przemysłowych, które mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego i ochrony środowiska. Zakres i treść szkolenia zostały opracowane z myślą o specjalistach ds. ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, produkcyjnych (personelu zakładu, firm konsultingowych), którzy chcą osiągnąć wysoki poziom kompetencji, umożliwiający prowadzenie ochrony środowiska w zakresie emisji w sposób swobodny i bezpieczny, pomimo skomplikowanego charakteru zagadnienia. Szkolenie jest prowadzone w nowej formule, która łączy zalety szkolenia tradycyjnego (możliwość przedyskutowania ważnych dla Uczestników tematów) i jednocześnie wykorzystuje atuty szkolenia on-line (brak dojazdu, bezpieczeństwo SARS-CoV-2). Szkolenie obejmuje: - dzień I: prelekcja (webinarium 25.01.2022 r.) z możliwością zamieszczenia pytań nadesłanych przed szkoleniem oraz zadaniem pytań poprzez komunikator w trakcie szkolenia, - dzień II (26.01.2022 r.) warsztaty: trzy bloki tematyczne (nadzór nad emisjami w zakładzie, zapewnienie bezpieczeństwa postępowań, arkusz obliczeniowy emisji z przykładami). Szczegóły szkolenia dostępne są na stronie:https://wszystkooemisjach.pl/461
  • 03
   listopad
   Stronę Zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska zaktualizowaliśmy o stawki opłat na rok 2022 zawarte w Obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 (M.P. 2021 poz. 960). Aktualizując wysokość stawek utrzymano trend z poprzednich lat. Średni wzrost stawek w stosunku do roku 2021 wynosi 3,4%. Zmianie nie uległy najniższe stawki (za tlenek węgla oraz węglowodory alifatyczne). Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D) uzupełniono o stawkę za ON spalany w silnikach w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach (lp. 32). Porównanie stawek opłat w ostatnich latach przedstawione jest na stronie https://wszystkooemisjach.pl/43/zmiany-stawek-oplat Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska dostępne jest na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20210000960
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Operat FB
  DPF SNCR EcoeXhaust oczyszczanie spalin

  Program zwiększania kompetencji i Szkolenia zamknięte

  Warsztaty on-line

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  EPA [emisje ołowiu z samolotów z silnikami tłokowymi] to Evaluate Whether Lead Emissions from Piston-Engine Aircraft Endanger Human Health and Welfare (12.01.2022)

  EPA [energetyka NOx SCR] proposes to disapprove revisions to Wyoming’s 2014 regional haze plan as inconsistent with the Clean Air Act (12.01.2022)

  WIOŚ: Zbyt wolne tempo wymiany urządzeń grzewczych w Małopolsce (10.01.2022)

  pył zawieszony PM2,5
  © WIOŚ w Krakowie

  WIOŚ: Stanowisko UMWM i WIOŚ w sprawie realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (10.01.2022)

  EPA [odzysk f-gazów z pojazdów] Settlement with Texas Recycling Company Will Prevent the Release of Ozone Depleting Refrigerants Which Contributes to Climate Change (07.01.2022)

  EPA [huta cynku] seeks public comment on proposed cleanup plan for Sandoval Zinc Company Superfund Site in Illinois (03.01.2022)

  EPA [emisje siarkowodoru z papierni] Proposes Settlement Agreement with New Indy to Address Emissions of Hydrogen Sulfide from Catawba, South Carolina Paper Mill (29.12.2021)

  EPA [podsumowanie roku 2021] Wraps Up A Year of Significant Accomplishments (28.12.2021)

  EPA [PFAS] Grants Petition to Order Testing on Human Health Hazards of PFAS (28.12.2021)

  EPA [tlenek etylenu, glikol] Expands TRI Reporting Requirements for Ethylene Oxide and Ethylene Glycol by Requiring Reporting for 29 Sterilization Facilities (27.12.2021)

  MKiŚ: Decyzja Komisji Europejskiej dot. dostosowanej, rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielonej instalacjom na 2021 r. (21.12.2021)

  U.S. EPA [transport] WHAT THEY ARE SAYING: New EPA Emissions Standards Will Reduce Pollution, Cut Costs, and Improve Lives (21.12.2021)

  EPA [transport] Finalizes Greenhouse Gas Standards for Passenger Vehicles, Paving Way for a Zero-Emissions Future (20.12.2021)

  EPA [rtęć] Settlement with Avantor Performance Materials Resolves Public Right to Know and Mercury Export Violations (20.12.2021)

  GIOŚ: Zanieczyszczenie powietrza WWA na stacjach tła miejskiego w 2020 r. (20.12.2021)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Connection between lung deposited surface area (LDSA) and black carbon (BC) concentrations in road traffic and harbour environments

  Tropospheric photolysis of CF3CHO

  Comparison between economic growth and satellite-based measurements of NO2 pollution over northern Italy Open access

  Health risk of heavy metal exposure from dustfall and source apportionment with the PCA-MLR model: A case study in the Ebinur Lake Basin, China

  A new mobile monitoring approach to characterize community-scale air pollution patterns and identify local high pollution zones Open access

  Zobacz EUR-Lex:

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2021/2326 z dnia 30 listopada 2021 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (30.12.2021)

  Komunikat Komisji uzupełniający Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r. (30.12.2021)

  Zalecenie Komisji (UE) 2021/2279 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie stosowania metod oznaczania śladu środowiskowego do pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej (30.12.2021)

  Decyzja Rady (UE) 2021/2271 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej na siódmej sesji spotkania stron Konwencji z Aarhus w odniesieniu do spraw ACCC/C/2008/32, ACCC/C/2015/128, ACCC/C/2013/96, ACCC/C/2014/121 i ACCC/C/2010/54 dotyczących jej przestrzegania (21.12.2021)

  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (09.12.2021)

  Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 6 października 2021 r. – ClientEarth / Komisja Europejska, Europejska Agencja Chemikaliów (Sprawa C-458/19 P) Odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności – Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 3549 final – Zezwolenie na zastosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) DEHP – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 –Artykuły 60 i 62 – Rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 – Wniosek o wszczęcie wewnętrznej procedury odwoławczej – Decyzja Komisji C(2016) 8454 final – Oddalenie wniosku (29.11.2021)

  Decyzja Komisji (UE) 2021/2053 z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie sektorowego dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, wskaźników efektywności środowiskowej oraz kryteriów doskonałości dla sektora produkcji wyrobów metalowych gotowych do celów rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (25.11.2021)