Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – zmiany stawek opłat

  stawki opłat za korzystanie ze środowiska 2018

  >>> najbliższe szkolenie: Obliczenia emisji za rok 2020 do KOBiZE i opłat za korzystanie ze środowiska - Warsztaty on-line

  Poniżej przedstawiamy stawki opłat za korzystanie ze środowiska (emisję substancji do powietrza) obowiązujące w ostatnich latach. Kolorem czerwonym zaznaczono wprowadzenie stawki opłat lub jej znaczące zwiększenie.

  Stawki opłat dla roku 2021 będą na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2020 (w przybliżeniu o wskaźnik inflacji). Podstawę stawek opłat dla roku 2021 stanowi Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490).

  Rodzaj substancji
  Jednostkowa stawka opłat [zł/kg]
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015
  2014
  2013
   Akrylonitryl (aerozol)
  46,23 45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
   Aldehydy alifatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Alkohole alifatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Aminy i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Amoniak
  0,47 0,46 0,45
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,44
  0,42
   Arsen
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Azbest
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Benzen
  9,23 9,02 8,88
  8,71
  8,71
  8,71
  8,71
  8,63
  8,32
   Benzo/a/piren
  404,30 395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Bizmut
  19,26 18,83 18,53
  18,17
  18,17
  18,17
  18,17
  18,01
  17,37
   Cer
  144,39 141,14 138,92
  136,20
  136,20
  136,20
  136,20
  134,99
  130,17
   Chlorek winylu (w fazie gazowej)
  23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
   Chlorowcopochodne węglowodorów:
  CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217
  202,14 197,6 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   HCFC
  64,01 62,57 61,58
  60,37
  60,37
  60,37
  60,37
  59,83
  57,70
   Chrom
  57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
   Cyna
  6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
   Cynk
  6,06 5,92 5,83
  5,72
  5,72
  5,72
  5,72
  5,67
  5,47
   Tetrachlorek węgla
  204,83 200,22 197,07
  193,21
  193,21
  193,21
  193,21
  191,49
  184,66
   Dwusiarczek węgla
  2,22 2,17 2,14
  2,10
  2,10
  2,10
  2,10
  2,08
  2,01
   Dwutlenek siarki
  0,56 0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
   Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)
  0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
   Etery i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Halony: 1211, 1301, 2402
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Halony
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Heksafluorek siarki
  32,00 31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Kadm
  202,14 197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Ketony i ich pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Kobalt
  57,79 56,49 55,60
  54,51
  54,51
  54,51
  54,51
  54,02
  52,09
   Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Kwasy organiczne, ich związki i pochodne
  1,36 1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Mangan
  23,12 22,60 22,24
  21,80
  21,80
  21,80
  21,80
  21,61
  20,84
   Metan (stawka w zł/Mg)
  0,31 0,30 0,30
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,29
  0,28
   Molibden
  13,61 13,30 13,09
  12,83
  12,83
  12,83
  12,83
  12,72
  12,27
   Nikiel
  404,30
  395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Oleje (mgła olejowa)
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Ołów
  46,23
  45,19 44,48
  43,61
  43,61
  43,61
  43,61
  43,22
  41,68
   Organiczne pochodne związków siarki
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Perfluorowęglowodory
  32,00
  31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Pierwiastki metaliczne i ich związki
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Pierwiastki niemetaliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)
  91,26
  89,21 87,81
  86,09
  86,09
  86,09
  86,09
  85,32
  82,28
   Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany –
  ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności
  404,30
  395,21 388,99
  381,36
  381,36
  381,36
  381,36
  377,96
  364,47
   Polichlorowane bifenyle
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych
  0,38
  0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
   Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły nawozów sztucznych
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły polimerów
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Pyły środków powierzchniowo czynnych
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły węgla brunatnego
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Pyły węglowo-grafitowe, sadza
  1,55
  1,52 1,50
  1,47
  1,47
  1,47
  1,47
  1,46
  1,41
   Pyły ze spalania paliw
  0,38
  0,37 0,36
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,35
  0,34
   Pyły pozostałe
  0,61
  0,60 0,59
  0,58
  0,58
  0,58
  0,58
  0,57
  0,55
   Rtęć
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Sole niemetali
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Substancje organiczne
  6,77
  6,62 6,52
  6,39
  6,39
  6,39
  6,39
  6,33
  6,10
   Tlenek węgla
  0,11
  0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)
  0,56
  0,55 0,54
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,53
  0,51
   Tlenki niemetali
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   1,1,1-trójchloroetan
  202,14
  197,60 194,49
  190,68
  190,68
  190,68
  190,68
  188,98
  182,24
   Węglowodory alifatyczne i ich pochodne
  0,11
  0,11 0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
  0,11
   Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne
  1,52
  1,49 1,47
  1,44
  1,44
  1,44
  1,44
  1,43
  1,38
   Wodorofluorowęglowodory
  32,00
  31,28 30,79
  30,19
  30,19
  30,19
  30,19
  29,92
  28,85
   Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Związki heterocykliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22
   Związki izocykliczne
  1,36
  1,33 1,31
  1,28
  1,28
  1,28
  1,28
  1,27
  1,22

  W stosunku do stawek opłat obowiązujących w roku 2020 w roku 2021 nieznacznej zmianie ulegają również:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Uszczegółowienie zakresu stosowania stawek opłat zawartych w Obwieszczeniu Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) i porównywanym Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) zawarte jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490) - tożsamym w zakresie przypisów z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217), w tym:

  • przeliczenie ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów według wskaźnika toksyczności,
  • zastosowania stawki dla substancji organicznych w postaci gazów i par, w tym lotnych związków organicznych, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej  wobec instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi,
  • zastosowania stawek opłat zawartych w tabelach B-E w przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, w tym z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane.

  Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9 września 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (M. P. poz. 961) dostępne jest na stronie internetowej https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20200000961

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (M. P. poz. 866) dostępne jest na stronie internetowej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2019 (M. P. poz. 1038) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2018/1038/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 (M. P. poz. 875) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/mp/2017/875/1

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2017 (M. P. poz. 718) dostępne jest na stronie internetowej http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2016/718

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 2490), to jest z dniem 1 stycznia 2018 r.

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196 poz. 1217) straciło moc z dniem wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. poz. 1875), to jest z dniem 1 stycznia 2016 r.

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2019 / 2020)

  W roku 2020 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2019. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat w poprzednich latach (2018 / 2019)

  W roku 2019 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie nieznacznie wyższym niż dla roku 2018. Nieznacznie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela B),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela C),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela D),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2,
  • tabela E).

  Komentarz do zmian stawek opłat 2017 / 2018

  W roku 2018 jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obowiązują na poziomie równym stawkom dla roku 2017. Nie ulegają również zmianie:

  • jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych (załącznik nr 2, tabela H),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane (załącznik nr 2, tabela I),
  • jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych (załącznik nr 2, tabela J),
  • jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu (załącznik nr 2, tabela K).

  Stronę zaktualizowano 16.11.2015; 29.07.2016; 27.09.2017; 04.01.2018; 05.11.2018; 02.11.2019 r.; 31.10.2020 r.

  Aktualności
  • 16
   październik
   W dniu 13 października zakończyły się prace nad projektem Dokumentu referencyjnego BAT dla przetwórstwa metali żelaznych. Konkluzje BAT zawarte są w punkcie 9 BREFu. Dokument dotyczy następujących rodzajów działalności określonych w dyrektywie IED (2010/75/EU): - 2.3. Obróbka metali żelaznych (procesy wymienione w lit. a i c) - 2.6. Powierzchniowa obróbka metalu z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych z wykorzystaniem wanien o objętości przekraczającej 30 m3 (niektóre procesy) - 6.11. Niezależne oczyszczanie ścieków nieobjętych dyrektywą 91/271/EWG (pod warunkiem że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań objętych przedmiotowymi konkluzjami BAT) - niektóre procesy walcowania na zimno i ciągnienia drutu - odzysk kwasu, jeśli jest bezpośrednio związany z działaniami objętymi przedmiotowymi konkluzjami BAT - oczyszczanie ścieków połączonych, pod warunkiem że nie jest objęte dyrektywą 91/271/EWG oraz że główny ładunek zanieczyszczeń pochodzi z działań objętych przedmiotowymi konkluzjami BAT - niektóre procesy spalania bezpośrednio związane z działaniami objętymi przedmiotowymi konkluzjami BAT The final draft of the revised BREF on Ferrous Metals Processing Industry (FMP) dostępny jest na stroniehttps://eippcb.jrc.ec.europa.eu/news/bref-1
  • 21
   wrzesień
   W dniu 20 września zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. poz. 1710). Wśród zmian dotyczących emisji do powietrza znalazły się: - wprowadzenie obowiązku pomiaru CO2 ze źródeł spalania paliw - zmiany rodzajów metodyk referencyjnych dla niektórych źródeł (np. HCl, HF ze spalania, współspalania odpadów; Cl2 z produkcji dwutlenku tytanu), - zmiana określenia „pył ogółem” na „pył” - określenie czasu trwania pomiarów i ilości serii pomiarowych według § 9.6 i 7 - usunięcie niektórych norm oraz określenie sposobu postępowania w przypadku zastąpienia normy jej nowym wydaniem (np. zał. 1 uwaga 4) Rozporządzenie dostępne jest na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001710
  • 30
   sierpień
   Stronę „Wskaźniki średniego narażenia na pył PM2,5 w miastach Polski” uzupełniliśmy o wyniki klasyfikacji za rok 2020, opublikowane w obwieszczeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 lipca 2021 r. (M. P. poz. 756). W stosunku do roku 2019 zmniejszeniu uległa łączna liczba miast, w których stwierdzono przekroczenie pułapu stężenia ekspozycji 20 µg/m3 – z poziomu 14 w ocenie za rok 2019 do 8 za rok 2020. Szczegółowe zestawienie wartości wskaźników przedstawiamy na stronie http://wszystkooemisjach.pl/219/wskazniki-sredniego-narazenia-na-pyl-pm25-w-miastach-polski
  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  szkolenie bilans LZO 2021
  szkolenie rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 2021
  DPF SNCR EcoeXhaust oczyszczanie spalin
  Operat FB
  Szkolenie Warsztaty Obliczenia emisji Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń Bilans LZO 2021

  Terminy najbliższych warsztatów:

  Data
  Godzina
  19.10.2021 r. 800 ÷ 1600
  26.10.2021 r. 800 ÷ 1600
  02.11.2021 r. 800 ÷ 1600
  09.11.2021 r.
  800 ÷ 1600 


  Warsztaty z obliczeń emisji za rok 2020
  Warsztaty z modelowania stężeń

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  U.S. EPA [pochodnie] LyondellBasell Companies Agree to Reduce Harmful Air Pollution at Six U.S. Chemical Plants (15.10.2021)

  IPPC Bureau: The final draft of the revised BREF on Ferrous Metals Processing Industry (FMP) has been issued on 13 October 2021 (13.10.2021)

  EPA [tlenek etylenu] Takes Next Step to Broaden TRI Reporting Requirements for Ethylene Oxide (13.10.2021)

  EEA: Emissions of the main air pollutants in Europe (13.10.2021)

  U.S. EPA [sprawozdawczość; sprawiedliwość środowiskowa] Three New England Facilities Provide Public with Chemical Information under EPA Settlements (13.10.2021)

  EEA: Heavy metal emissions in Europe (13.10.2021)

  WIOŚ:  Ćwiczenia na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej związanej z tlenkiem etylenu (11.10.2021)

  EPA [f-gazy] Acts on Petitions to Cut Climate-Damaging HFCs, Will Begin AIM Act Rulemaking Process (08.10.2021)

  EPA [chłodnie, bezwodny amoniak] Fines Salinas-Based Facilities $178,000 for Clean Air Act Violations (07.10.2021)

  MKiŚ: polski rynek mocy - sukces Polski przed Sądem Europejskim (06.10.2021)

  U.S. EPA [uwolnienia przypadkowe] West Texas Gas Companies Agree to Pay $3 Million Civil Penalty in Federal Settlement Requiring $5 Million in Safety Improvements and Clean Air Act Compliance at Eight Natural Gas Processing Plants (01.10.2021)

  EPA Releases Draft Strategic Plan to Address Climate Change and Advance Environmental Justice and Equity (01.10.2021)

  EEA: Air Quality e-Reporting AQ e-Reporting (30.09.2021)

  EPA Releases Report Comparing Air Quality and Public Health Impacts from Prescribed Fire and Wildfire Smoke (30.09.2021)

  U.S. EPA [pochodnie] Firestone Polymers Agrees to Settle Multiple Environmental Claims at its Sulfur, La., Rubber Manufacturing Plant (30.09.2021)

  EPA [emisje ze składowiska] settles with Riverbend Landfill in McMinnville over toxic air emissions (30.09.2021)

  U.S. EPA [paliwa] Chevron and American Refining Group Settle with the EPA Over Alleged Fuels Violations (30.09.2021)

  EEA: Counting the costs of industrial pollution (29.09.2021)

  EEA: Emission reduction of the main air pollutants by Member State from 2005 to 2019 (29.09.2021)

  EEA: Percentage emission reductions of main air pollutants in 2019 compared with 2005 levels (29.09.2021)

  MKiŚ: Komunikat ws. stosowania dobrowolnych systemów certyfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju na potrzeby wymagań systemu EU ETS (27.09.2021)

  EPA [plan zarządzania ryzykiem RMP; terminal propanu] Settlement Improves Fire Safety at Propane Distribution Terminal in N. Grafton, Mass. (27.09.2021)

  IPPC Bureau: The review of the BAT reference document for the Surface Treatment (24.09.2021)

  EPA: U.S. Will Dramatically Cut Climate-Damaging Greenhouse Gases with New Program Aimed at Chemicals Used in Air Conditioning, Refrigeration (23.09.2021)

  EEA: Air Quality Status 2021 (21.09.2021)

  EEA: Reported information on large combustion plants under the Energy Community Treaty 2006/500/EC (20.09.2021)

  MKiŚ: Modelowanie przepływu powietrza w miastach za pomocą metod Computional Fluid Dynamic (CFD) – prezentacja IMGW w ramach konferencji Środowisko Informacji 2021 zaplanowanej na 25.11.2021 (17.09.2021)

  EEA: Consumption of ozone-depleting substances (16.09.2021)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Aerosol cha- racterization in an oceanic context around Reunion Island (AEROMARINE field campaign)

  Methane emissions in Kuwait: Plume identification, isotopic characterisation and inventory verification Open access

  Effects of relative humidity on heterogeneous reaction of SO2 with CaCO3 particles and formation of CaSO4·2H2O crystal as secondary aerosol Open access

  Zobacz EUR-Lex:

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1767 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1367/2006 w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (08.10.2021)

  Decyzja Komisji z dnia 29 lipca 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi wprowadzenie zmian w tabelach krajowego rozdziału uprawnień Bułgarii, Niemiec, Grecji, Francji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Niderlandów, Polski, Portugalii i Finlandii do dziennika transakcji Unii Europejskiej (08.10.2021)

  Zawiadomienie Komisji — Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027 (16.09.2021)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego„Transport intermodalny i logistyka multimodalna – uzupełnianie się środków transportu w ekologizacji transportu” (16.09.2021)

  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego „Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Budując Europę odporną na zmianę klimatu – nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu (16.09.2021)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji  2021/1434 z dnia 2 września 2021 r. kończące przegląd rozporządzeń wykonawczych Rady nr 443/2011 i nr 444/2011 rozszerzających ostateczne cło wyrównawcze i antydumpingowe na przywóz biodiesla wysyłanego z Kanady (03.09.2021)

  Rozporządzenie delegowane Komisji 2021/1430 z dnia 31 maja 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/956 przez określenie danych, które mają być zgłaszane przez państwa członkowskie do celów weryfikacji emisji CO2 i zużycia paliwa przez nowe pojazdy ciężkie (02.09.2021)