Aktualności

  Stronę dotyczącą Rocznych ocen jakości powietrza uzupełniliśmy o zestawienie ocena za rok 2021. Dokumenty te będą obowiązywały do daty publikacji kolejnych ocen (za rok 2022), prawdopodobnie do końca kwietnia 2023 r.

  Aktualizacja rocznych ocen jakości powietrza ma szczególne znaczenie dla określania obszarów, na których uzyskanie pozwolenia emisyjnego dla instalacji nowych i istotnie zmienionych jest możliwe po przeprowadzeniu postępowania kompensacyjnego (zgodnie z art. 225 ustawy Prawo ochrony środowiska) oraz dla ustalania wartości tła zanieczyszczenia powietrza wydawanego przez wydziały regionalne GIOŚ.

  Adresy rocznych ocen zostały przedstawione w dziale OPERATY OCHRONY POWIETRZA, w zakładce Roczna ocena jakości powietrza za rok 2021, 2020, 2019

  Zapraszamy na V Narodowy Kongres Biometanu, który odbędzie się 30 i 31 maja 2022 w Airport Hotel Okęcie w Warszawie.

  Tegoroczny Kongres będzie dotyczył perspektyw produkcji biometanu w Polsce, technicznych aspektów zatłaczania biometanu do sieci gazowej, wsparcia dla biometanu oraz potencjału „zielonego” wodoru produkowanego z biometanu.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora – wydawcy magazynu Biomasa.pl:

  https://wszystkooemisjach.pl/480/v-narodowy-kongres-biometanu  

  Ruszyły zapisy na letnią edycję szkoleń z Obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu i Specjalisty ds. Emisji. Szczegółowe informacje o szkoleniach oraz formularze zgłoszeń dostępne są na stronach:

  - Specjalista ds. Emisji – szkolenie 21-22.06.2022

  - Szkolenie z obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu - 31.05.2022 Webinarium / 01.06.2022 Warsztaty on-line

  W dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (poz. 652).

  Zgodnie z rozporządzeniem raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zapisuje się w części:

  1) tekstowej tych dokumentów – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie RTF, DOCX, DOC albo ODT

  2) tabelarycznej tych dokumentów – w formacie PDF z możliwością przeszukiwania tekstu oraz w formacie XML, XLSX, XLS albo ODS

  3) graficznej i kartograficznej tych dokumentów – w formacie PDF

  Dodatkowo dokument zawierający wyniki inwentaryzacji przyrodniczej w części kartograficznej zapisuje się w formatach wektorowych SHP lub GPKG wykorzystywanych w systemach informacji przestrzennej.

  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do ww. dokumentów składanych w ramach postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 23 kwietnia 2022 r.

  Rozporządzenie dostępne jest na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000652

  W nowej edycji Raportu znalazło się wiele ciekawych artykułów z zakresu:

  - technologii, w tym projekt samowystarczalnej energetycznie biogazowni bezodorowej, wykorzystania pofermentu jako nawozu, produkcji biogazu z odpadów komunalnych, technologii suchej fermentacji perkolacyjnej, technologii uzdatniania biogazu, małoskalowego reformingu parowego metanu, produkcji metanu syntezowego z wodoru i dwutlenku węgla, produkcji biowodoru, technicznych aspektów zatłaczania biometanu do sieci

  - zagadnień systemowych, w tym rentowności, neutralności emisyjnej rolnictwa, wsparcia rozwoju branży biometanu

  - zagadnień prawnych, w tym przyjmowania odpadów do biogazowni i ocen oddziaływania na środowisko

  Raport Biogaz w Polsce 2022 dostępny jest na stronie https://magazynbiomasa.pl/raport-biogaz-w-polsce-2022-premiera-publikacji-juz-dzis/

  Na stronie Biura IPPC opublikowany został ostateczny projekt BREFu Wspólnych dla sektora chemicznego systemów zarządzania i oczyszczania gazów odlotowych (Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector), w skrócie WGC.

  Dokument zawiera proponowane konkluzje BAT (pkt 4). Dotyczą one instalacji wymienionych w załączniku I do Dyrektywy IED z wyłączeniem 9 obszarów. Proponowane konkluzje BAT obejmują poziomy emisji BAT-AEL, w tym: związków organicznych wprowadzanych do powietrza w sposób zorganizowany; pyłu, ołowiu, niklu; NOx, CO; amoniaku, Cl2, HF, HCN, HCl, SO2.

  W projekcie określono również zobowiązanie do stosowania systemu zarządzania emisjami niezorganizowanymi LZO, w tym poprzez bilans LZO i program LDAR, wraz z określeniem obowiązkowego monitoringu nieszczelności w oparciu o normę EN 15446.

  Oprócz wymagań ogólny (dotyczących wszystkich rodzajów działalności) określono szczegółowe konkluzje BAT dla produkcji poliolefin, PVC, syntetycznych kauczuków, wiskozy, pieców i podgrzewaczy procesowych o mocy większej, równej 1 MW.

  Po opublikowaniu konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym UE wobec ww. wymagań zastosowanie będzie miał art. 215.2.1 ustawy Prawo ochrony środowiska („wszystkie konkluzje BAT, które dla danego rodzaju instalacji zostały opublikowane") oraz 216.2 (do analizy PZ dokonywanej co 5 lat stosuje się odpowiednio przepisy art. 215 ust. 2).

  Projekt BREFu WGC dostępny jest na stronie: https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-03/WGC_Final_Draft_09Mar2022-B-W-Watermark.pdf oraz https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference

  Zapraszamy na III konferencję z cyklu "Biomasa i paliwa alternatywne w ciepłownictwie", która odbędzie się 17 – 18 marca 2022 r. w Radziejowicach (woj. mazowieckie).

  W Konferencji wezmą udział najważniejsi przedstawiciele firm i instytucji, które zajmują się biomasą (przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządów, producentów i traderów biomasy, dostawców paliw alternatywnych).

  Podczas Konferencji Uczestnicy będą mogli poznać możliwe scenariusze rozwoju sektora ciepłowniczego w Polsce oraz zyskać wiedzę, która pomoże podjąć decyzję dotyczącą wyboru paliwa do instalacji, a także uzyskać konkretne informacje na temat aktualnej sytuacji branży biomasowej w Polsce oraz poznać każdego uczestnika konferencji dzięki formule B2B.

  Drugiego dnia konferencji chętni Uczestnicy będą mieli okazję zwiedzić kotłownię biomasową w zakładzie Polmos Żyrardów.

  Więcej informacji na stronie: http://magazynbiomasa.pl/biomasa-w-cieplownictwie/

  Zapraszamy na XXII edycję Targów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH, która odbędzie się 23 – 24 lutego 2022 w Kielcach.

  Targi EKOTECH zrzeszają branżowych przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i pracowników naukowych, dając im możliwość zapoznania się z najnowszym sprzętem, technologiami, ale także trendami dotyczącymi gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

  W ramach EKOTECH 2022 odbędą się również konferencje przeznaczone dla specjalistów gospodarki odpadami i samorządowców. Wiodącym tematem tegorocznej edycji Targów będzie demontaż pojazdów i gospodarka odpadami metalowymi.

  Więcej informacji na stronie:
  https://www.targikielce.pl/ekotech?utm_source=wszytskooemisjach&utm_medium=baner%20&utm_campaign=ekotech

  Termin szkolenia zaplanowanego pierwotnie na 25-26 stycznia 2022 r. został zmieniony na 8-9.03.2022 r. Zmiana podyktowana jest realizacją przez Organizatora celów z pozostałych dziedzin poza działalnością edukacyjną.

  Zapraszamy na unikalne szkolenie 25÷26 stycznia 2022 r., poświęcone w całości praktycznym aspektom zarządzania emisjami w zakładach przemysłowych, które mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego i ochrony środowiska.

  Zakres i treść szkolenia zostały opracowane z myślą o specjalistach ds. ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, produkcyjnych (personelu zakładu, firm konsultingowych), którzy chcą osiągnąć wysoki poziom kompetencji, umożliwiający prowadzenie ochrony środowiska w zakresie emisji w sposób swobodny i bezpieczny, pomimo skomplikowanego charakteru zagadnienia.

  Szkolenie jest prowadzone w nowej formule, która łączy zalety szkolenia tradycyjnego (możliwość przedyskutowania ważnych dla Uczestników tematów) i jednocześnie wykorzystuje atuty szkolenia on-line (brak dojazdu, bezpieczeństwo SARS-CoV-2). Szkolenie obejmuje:

  - dzień I: prelekcja (webinarium 25.01.2022 r.) z możliwością zamieszczenia pytań nadesłanych przed szkoleniem oraz zadaniem pytań poprzez komunikator w trakcie szkolenia,

  - dzień II (26.01.2022 r.) warsztaty: trzy bloki tematyczne (nadzór nad emisjami w zakładzie, zapewnienie bezpieczeństwa postępowań, arkusz obliczeniowy emisji z przykładami).

  Szczegóły szkolenia dostępne są na stronie:
  https://wszystkooemisjach.pl/461

  NEWSLETTER:
  Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach zapisz się
   
  Operat FB

  W sesji jesiennej 2022 roku odbęda się następujące szkolenia:

  - bilans LZO

  - specjalista ds. emisji

  - metodyka referencyjna obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu (przygotowanie dokumentacji i weryfikacja)

  Trwają prace przygotowawcze stron szkoleń i uzgodnienia terminów

  Program zwiększania kompetencji i Szkolenia zamknięte

  Warsztaty on-line

  Zobacz komunikaty JRC/ IPPC Bureau / US EPA / EEA / NIK / ETO / GDOŚ / GIOŚ / WIOŚ / IOŚ / MKiŚ:

  IOŚ-PIB: Nowe analizy CAKE/KOBiZE dotyczące net-zero 2050 w energetyce, transporcie i rolnictwie (30.06.2022)

  EEA: Exposure to pollution causes 10% of all cancer cases in Europe (28.06.2022)

  EEA: Beating cancer — the role of Europe’s environment (28.06.2022)

  Zanieczyszczenie powietrza Europa rak nowotwory
  © EEA

  EPA [wytop szkła] reaches settlement with Fuyao Glass Illinois, Inc. to resolve Clean Air Act violations in Decatur, Illinois (28.06.2022)

  EPA [sprawiedliwość środowiskowa] Takes Action Against West Haven Chemical Warehousing Company: Penalty for Unsafe Practices and Inadequate Reporting (22.06.2022)

  IPPC Bureau:  The IED Article 75 Committee gave a positive opinion on the draft Commission Implementing Decision establishing BAT conclusions for the ferrous metals industry (FMP) through a written procedure due to the COVID-19 situation (22.06.2022)

  U.S. EPA [sprawiedliwość środowiskowa] HollyFrontier Oil Refinery in El Dorado, Kansas, to Pay $1.6M for Alleged Clean Air Act Violations (21.06.2022)

  WIOŚ we Wrocławiu: Inspektorzy WIOŚ wydali decyzję o wstrzymaniu działalności lakierni w zakładzie produkującym meble (07.06.2022)

  decyzja środowiskowa lakiernia WIOŚ zamknięcie
  © WIOŚ we Wrocławiu

  EPA [transport] fines Bay Area auto parts company $1.1 million for selling ‘defeat’ devices, harming air quality (01.06.2022)

  EPA [jakość powietrza] Releases Annual Air Report, Highlighting Trends through 2021 (01.06.2022)

  EEA: Transport and environment report 2021 (01.06.2022)

  Zobacz bieżące artykuły w Atmospheric Environment:

  Mapping clear-sky surface solar ultraviolet radiation in China at 1 km spatial resolution using Machine Learning technique and Google Earth Engine

  Analysis and assessment of the observed long-term changes over three decades in ground-level ozone across north-west Europe from 1989 - 2018

  Formation and emission characteristics of intermediate volatile organic compounds (IVOCs) from the combustion of biomass and their cellulose, hemicellulose, and lignin

  On the historic exposure levels of Elemental Carbon from vehicle diesel exhaust based on “diesel smoke” concentrations OPEN ACCESS

  Characterisation of non-exhaust emissions from road traffic in Lisbon

  Sources of ambient PM2.5 exposure in 96 global cities

  Ultrafiltration to characterize PM2.5 water-soluble iron and its sources in an urban environment

  Can data reliability of low-cost sensor devices for indoor air particulate matter monitoring be improved? – An approach using machine learning OPEN ACCESS

  Zobacz EUR-Lex:

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 2022/1066 (30.06.2022)

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 22/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 2022/1070 (30.06.2022)

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 23/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 2022/1071 (30.06.2022)

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 26/2022 z dnia 4 lutego 2022 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG 2022/1074 (30.06.2022)

  Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/1028 z dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję (UE) 2021/355 w odniesieniu do niektórych instalacji w Danii, Francji i Szwecji włączonych do wykazu instalacji objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji ustanowionym w dyrektywie 2003/87/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 4289) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (29.06.2022)

  Zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie uczenia się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju (27.06.2022)

  Zalecenie Rady z dnia 16 czerwca 2022 r. w sprawie zapewnienia sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralności klimatycznej 2022/C 243/04 (27.06.2022)

  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/996 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji kryteriów zrównoważonego rozwoju i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz kryteriów niskiego ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów (27.06.2022)

  Decyzja Rady (UE) 2022/997 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej podczas dziesiątego posiedzenia Konferencji Stron Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do wniosku dotyczącego zmian załącznika A do tej Konwencji (27.06.2022)

  TSUE: Sprawa C-286/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 28 kwietnia 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Francuska [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość powietrza – Artykuł 13 ust.1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie dopuszczalnych wartości ustalonych dla pyłu zawieszonego (PM10) w niektórych strefach Francji – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekroczenia – Odpowiednie środki (20.06.2022)

  Wydatki na rzecz klimatu w budżecie UE na lata 2014–2020 – nie są tak wysokie, jak podaje Komisja (31.05.2022)